Studiegids

nl en

Constantijns revolutie?

Vak
2020-2021

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: Overzicht Oude Geschiedenis 1 en/of 2 behaald. Studenten GLTC kunnen dit vak voor 5EC volgen.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Keizer Constantijn (306-337 n.C.) is zowel de best gedocumenteerde als de meest bestudeerde keizer uit de Romeinse geschiedenis. Algemeen wordt zijn bewind gezien als een breekpunt. Hoewel hij zelf de implicaties waarschijnlijk niet heeft kunnen overzien, heeft zijn overgang naar het Christendom enorme gevolgen gehad voor het verdere verloop van de westerse geschiedenis. De positie van de kerk veranderde dramatisch, de samenleving zou gaandeweg doordrenkt raken van Christelijke waarden, en ook de positie van de keizer zelf zou anders worden gedefinieerd.
Maar in hoeverre is het gerechtvaardigd te spreken van een revolutie? In recent onderzoek is keer op keer benadrukt dat Constantijn zich in zijn lange weg naar het verwerven van de alleenheerschappij gebruik maakte van traditionele methoden om zijn legitimiteit te claimen. In zijn zelf-representatie benadrukte hij conventionele waarden en deugden, waarin hij schijnbaar moeiteloos Christelijke innovaties integreerde.
In dit college gaan we aan de hand van een aantal recente publicaties Constantijns regering analyseren. Hoe positioneerde de keizer zichzelf? Hoe claimde hij de enige rechtmatige heerser te zijn? Waar lagen de grenzen van zijn macht? We lezen een aantal antieke bronnen in vertaling, en proberen daarbij vast te stellen hoe innovatief Constantijn werkelijk was.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft inzicht in theorievorming over politieke legitimiteit van Romeinse keizers;

 • 9) verwerft kennis van de Late Oudheid en de opkomst van het Christendom

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Participatie (op college, inclusief het bespreken van een artikel in het eerste blok)
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (gezamenlijke bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 1-2

 • Opdracht 2 (inleiding en definitieve bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2, 4

 • Opdracht 3 (mondelinge presentatie op basis van een van te voren gecirculeerd hoofdstuk)
  getoetste leerdoelen: 3-5

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Opdracht 1 = gezamenlijke bibliografie: 5%

 • Opdracht 2 = inleiding en definitieve bibliografie: 10 %

 • Opdracht 3 = mondelinge presentatie op basis van van te voren gecirculeerd hoofdstuk: 10%

 • Participatie (zowel op college als op blackboard): 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Bij een 5 mag het werkstuk op aanwijzing van de docent worden herschreven over hetzelfde onderwerp, bij een 4 of lager moet een nieuw onderwerp worden gekozen. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het rooster.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuur

 • Aan te schaffen: J. Harries, Imperial Rome AD 284-363: the new empire (Edinburgh 2012). NB: voorafgaand aan het eerste college moeten de eerste twee hoofdstukken van dit werk zijn bestudeerd.

 • Overige literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. L.E. Tacoma

Opmerkingen

Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wilt.