Studiegids

nl en

Antieke munten als bron voor de Oudheid

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Eerstejaars Hoorcollege Oude Geschiedenis behaald.

Beschrijving

Munten kunnen ons veel leren over de mensen en samenlevingen die ze produceerden en gebruikten omdat deze relatief kleine voorwerpen een schat aan informatie met zich mee dragen. Tijdens de colleges zal duidelijk worden hoe deze informatie kan worden ontsloten en waarom munten zo’n belangrijke bron zijn voor onze kennis over de Oudheid.

De collegereeks is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is bedoeld als een kennismaking met (munt)geld in de Griekse, Hellenistische, Romeinse en Byzantijnse wereld, waarbij de functie en rol van munten en de historische en economische ontwikkelingen centraal staan. Terugkerende thema’s zijn handel en economie, politiek, propaganda en identiteit. Dit deel zal worden afgesloten met een practicum dat zal plaatsvinden in De Nederlandsche Bank te Amsterdam, waarbij de tijdens de colleges besproken munten zelf bestudeerd kunnen worden.

In het tweede deel gaat de student aan de slag met een eigen numismatisch onderzoek aan de hand van een selectie munten van een keizer of keizersvrouw onder begeleiding van de docent. Tijdens de colleges zullen de studenten leren hun geselecteerde muntcorpus te determineren als ook de iconografie en legendes op de voorzijde en keerzijde te ontleden. Daarnaast leren ze hun munten terug te vinden in de grote museumcollecties ter wereld, leren ze kritisch te staan ten opzichte van de verkoop van hun munttypes bij veilinghuizen en kijken ze hoe hun munten vertegenwoordigd zijn in muntschatten over de Romeinse wereld. Aan het einde van de collegereeks vinden de resultaten van hun onderzoek hun neerslag in een paper.

Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichting Oude Geschiedenis, maar ook studenten van andere studierichtingen zoals Archeologie, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Economie kunnen dit college volgen. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de docenten.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.

-bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) leert het lezen van opschriften, muntplaatsen etc.

 • 3) kan in brede lijnen de ontwikkeling van de Griekse, Keltische, Romeinse en Byzantijnse
  muntslag schetsen.

 • 4) heeft kennis van de binnen de numismatiek gebruikte termen en methoden.

 • 5) kan antieke munten determineren en beschrijven (herkennen van verschillende muntsystemen en denominaties, het kunnen lezen en interpreteren van op- en omschriften en muntvoorstellingen).

 • 6) verwerft inzicht in het belang van munten als bron voor historisch en archeologisch onderzoek.

 • 7) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren.

 • 8) een case study uiteenzetten en tot een goed einde brengen, waarbij de student in staat is:
  -vakliteratuur te zoeken, selecteren en ordenen;
  -relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken;
  -een wetenschappelijke discussie voor te zitten en te analyseren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht.
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice)

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

 • take home-tentamen

 • werkstuk, paper e.d.

 • mondeling tentamen

 • referaat, mondelinge presentatie

Toetsing

Alle leerdoelen van het hulpvak worden getoetst door middel van:

 • Essay (50%)

 • Schriftelijke toets (40%), over de opgegeven literatuur en de collegestof.

 • Actieve deelname aan de colleges en het practicum (10%)

Weging

 • Essay: 50%

 • Schriftelijke toets: 40%

 • Actieve deelname: 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, op voorwaarde dat het essay als voldoende is beoordeeld.

Herkansing

Als een student na het maken van het tentamen of het essay gemiddeld een onvoldoende heeft, maakt hij naar eigen oordeel de herkansing van het tentamen of verbetert hij (na overleg met de docent) het essay.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuur

Literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. L.M.G.F.E. Claes

Opmerkingen

geen