Studiegids

nl en

Methods for socio-political research on Latin America

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Ingeschreven staan als student van de (Onderzoeks) Master Latijns-Amerikastudies of van een ander masterprogramma bij een Nederlandse universiteit. Deze cursus is toegankelijk voor studenten die beschikken over een goede beheersing van de Spaanse taal of /en passieve beheersing van de Spaanse taal met een actieve beheersing van het Portugees.

Beschrijving

Deze cursus is een intensieve training in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. De cursus behandelt de specifieke context van onderzoek in Latijns-Amerika en de keuze en de afbakening van een onderwerp voor wetenschappelijke analyse vooral in het kader van de verschillende velden van het publiek beleid in de regio. De nadruk ligt op de theoretische onderbouwing en het formuleren van een probleemstelling, het stellen van onderzoeksvragen en het leren maken van hypothesen. Tijdens de werkcolleges oefent men het formuleren van een vraagstelling en leert men schrijftechnieken voor de redactie van het MA-eindwerk. De begeleiding richt zich op het voorbereiden van de MA-scriptie.
De overdraagbare vaardigheden in deze cursussen zijn: analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering); projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid); verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen); inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief); zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten); schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten); kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren); integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden), en interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen).

Leerdoelen

 1. Het identificeren van het specifiek zijn van Latijns-Amerika als studieregio.
 2. Het kennis maken met de methoden en technieken die nodig zijn voor de uitwerking van een kwalitatief onderzoeksproject.
 3. Het identificeren van de methodologische instrumenten voor het ontwerp en de uitvoering van het veldwerk.
 4. Het kennis maken met de epistemologische, ethische en technische criteria voor het schrijven van een masterproef.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

De cursus heeft het formaat van hoorcollege (50%) en werkcollege (50%). Geleidelijk aan zullen de studenten in de colleges een eigen onderzoeksvoorstel voorbereiden.

Toetsing en weging

Toetsing

De cursus bestaat uit drie deeltoetsingen:
A. Een beknopt preliminair onderzoeksvoorstel (1 à 2 pagina’s)
De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) coherentie en duidelijkheid van het schrijven (b) kwaliteit van de argumentatie (c) academisch taalgebruik (d) geschikte afbakening en verkenning van het onderzoeksonderwerp (e) capaciteit tot synthese (f) relevantie van het gekozen thema (g) geschiktheid van de sleutelconcepten (h) formele presentatie van de tekst

B. Een ontwerp van het onderzoeksproject (3 à 4 pagina’s)
De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) geschikte afbakening en verkenning van het onderzoeksonderwerp (b) coherentie en duidelijkheid van het schrijven (c) kwaliteit van de argumentatie (d) academisch taalgebruik (e) capaciteit tot synthese (f) logische relatie tussen de verschillende onderdelen van het project (g) kwaliteit van de verzamelde bibliografische bronnen (h) geschikt gebruik van het APA-systeem

C. Een definitief onderzoeksproject (8 à 9 pagina’s)
De aspecten die beoordeeld worden zijn: (a) geschikte afbakening en verkenning van het onderzoeksonderwerp (b) coherentie en duidelijkheid van het schrijven (c) kwaliteit van de argumentatie (d) academisch taalgebruik (e) capaciteit tot synthese (f) logische relatie tussen de verschillende onderdelen van het project (g) kwaliteit van de verzamelde bibliografische bronnen (h) geschikt gebruik van het APA-systeem (i) juistheid en haalbaarheid van de gekozen methodologie (j) toereikendheid van de resource-kaart

In deze cursus zullen de docenten van de disciplines Publiek Beleid op drie momenten beschikbaar zijn om individueel advies te geven over het onderzoeksvoorstel.
Tijdens de cursus zullen de studenten wekelijks gemiddeld 50 pagina’s van de relevante literatuur moeten lezen. Dit materiaal zal de basis zijn van het individuele onderzoeksvoorstel.

Weging

A. Beknopte samenvatting: 10% van het eindcijfer.
B. Ontwerp van het onderzoeksproject: 30% van het eindcijfer.
C. Definitief onderzoeksproject: 60% van het eindcijfer.

Herkansing

Herkansing vindt plaats indien het cijfer van het definitieve onderzoeksproject lager is dan 6,0. De herkansing bestaat uit een nieuwe verbeterde versie van het definitieve onderzoeksproject binnen een beperkte tijd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

 • ISLA MONSALVE, P. (2017). Procrastinadores en acción. Guía metodológica para el diseño, realización y reporte de una investigación de tesis universitaria. Raamsdonksveer: Solfers BV.

 • HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ-COLLADO, C. & BAPTISTA LUCIO, P. (2006). Metodología de la investigación. México (D.F.): McGraw-Hill Interamericana, 4ª edición.

Aanvullende literatuur

 • BAARDA, B.; BAKKER, E.; FISCHER, T.; JULSING, M.; DE GOEDE, M.; PETERS, V. & VAN DER VELDEN, T. (2013). Basis kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, 3e. druk.

 • CÁCERES, P. (2003). ‘Análisis cualitativo de contenido, una alternativa metodológica alcanzable’, Psicoperspectivas, Vol. II, 53-82.

 • DE SOUZA MINAYO, M.C.; FERREIRA DESLANDES, S. & GOMES, R. (2012). Investigación social. Teoría, método y creatividad. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2ª edición.

 • ESCOBAR, J. & BONILLA-JIMÉNEZ, F.I (2009). ‘Grupos focales: una guía conceptual y metodológica’, Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, Vol. 9, No. 1, 51-67,
  URL:http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf

 • PADMOS, BRAM (2012). De scriptiesupporter. Een doeltreffende aanpak van je scriptie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 11e druk.

 • SCRIBANO, A.O. (2008). El proceso de investigación social cualitativo. Buenos Aires: Prometeo Libros.

 • TAYLOR, S.J. & BOGDAN R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados, ‘Capítulo 3. La observación participante en el campo’ (pp. 50-99). Buenos Aires: Editorial Paidós Básica, 2ª reimpresión.

 • TAYLOR, S.J. & BOGDAN R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados, ‘Capítulo 4. La entrevista en profundidad’ (pp. 100-132). Buenos Aires: Editorial Paidós Básica, 2ª reimpresión.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Mr. Dr. P.A. Isla Monsalve

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. De studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder schriftelijke opgave, die met redenen omkleed zijn met vooraf informatie aan de docent. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.