Studiegids

nl en

De Zwarte Legende. De negatieve beeldvorming over Spanje in Europa

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

De Zwarte legende over Spanje is één van de bekendste voorbeelden van een vijandbeeld uit de Europese geschiedenis. In diverse Europese landen is er in de vroegmoderne tijd over Spanje en de Spanjaarden een zeer negatief beeld gecreëerd, vooral vanwege de politieke belangen die daarmee gepaard gingen. In dit college kijken we zowel naar de inhoud van dat vijandbeeld, als naar de manier waarop dat beeld tot stand is gekomen.

Dit beeld valt terug te vinden in boeken, pamfletten en afbeeldingen uit de vroegmoderne tijd, maar zelfs in moderne jeugdboeken en films. Afhankelijk van de talenkennis van de studenten zijn er meer of minder mogelijkheden voor gebruik van primaire bronnen, maar aangezien Nederland een voorname verspreidingshaard is van de Zwarte Legende is er veel Nederlandstalig materiaal voorhanden. We zullen gezamenlijk een aantal artikelen over het onderwerp bestuderen, maar het college is vooral gericht op het bestuderen van de eigen primaire bronnen.

De docent werkt aan een overzichtswerk over de Spaanse Zwarte Legende in Nederland en waar mogelijk zullen de studenten hierbij betrokken worden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) krijgt daarnaast inzicht in de imagologie,

 • 10) de vroegmoderne geschiedenis van Europa

 • 11) en die van Spanje en de Nederlanden in het bijzonder.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 8-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 8-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 7-11

 • Opdracht 1: bespreking op college van secundaire literatuur (in tweetallen)
  getoetste leerdoelen: 1, 6, 8-11

 • Opdracht 2: bespreken van de eigen bronfragmenten op college
  getoetste leerdoelen: 1, 3-6, 8-11

 • Opdracht 3: inleveren en bespreken van de inleiding
  getoetste leerdoelen: 1, 2-6, 8-11

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Referaat: 10 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht 1: 3, 33 %

 • Opdracht 2: 3,33 %

 • Opdracht 3: 3,33 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Artikelen via de UB en/of via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

R.P. (Raymond) Fagel

Opmerkingen

geen