Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Vreemde volken, vreemde zeden? Kelten, Germanen en Judeeërs volgens Grieks-Romeinse bronnen en de moderne archeologie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: Overzicht Oude Geschiedenis 1 en 2 behaald. Studenten GLTC kunnen dit vak voor 5EC volgen.

 • Voor ONOS studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar ONOS (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Hebben Kelten écht mensen geofferd en keken Germanen daadwerkelijk met minachting neer op goud en zilver? Waren Judeers mensenhaters omdat ze naar Moses en niet Homerus luisterden als het over God, de wereld en de mensen gaat? Kloppen deze (voor)oordelen of zijn ze allemaal xenofobische mythes? Hoe dan ook - Er is een grote hoeveelheid antieke teksten overgeleverd die ons laten zien met hoe veel interesse, maar ook met hoe veel elitaire onverstand hoogopgeleide Grieken en Romeinen naar de “vreemden volkeren” en hun tradities en praktijken keken die deels binnen, deels buiten hun invloedgebieden woonden. Beroemd zijn bijvoorbeeld Caesars uiteenzettingen over Germanen en Kelten in Bellum Gallicum, Tacitus Germania en zijn uiteenzetting over Joden in Historiae. In dit college zullen we op basis van het boek van Isaac naar de moderne theorievorming over vooroordelen en discriminatie kijken en naar de rol die deze primaire bronnen in het debat spelen. Het college laat daardoor zien waar de ideologische grenzen van het Romeinse Rijk verliepen en in hoeverre Grieken en Romeinen bereid en capabel waren in het herkennen van culturele diversiteiten in hun “globale wereld”.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) leert typische (voor)oordelen over Kelten, Germanen en Judeers kennen die de interesse, maar ook het gevoel van superioriteit van Grieken en Romeinen jegens andere volkeren begrijpelijk maken;

 • 9) wordt geïntroduceerd naar hoe Grieks-Romeinse bronnen op de basis van materiële data uit de moderne archeologische genuanceerd begrepen kunnen worden en wordt daarbij geïntroduceerd in de bijzondere methodische problemen die dialoog tussen tekstinterpretatie en archeologie oplevert;

 • 10) kan met behulp van de moderne secundaire literatuur de historische omstandigheden van culturele contacten begrijpen die het ontstaan van vooroordelen en discriminatie bevorderden en is daardoor in staat om de rol van vooroordelen te begrijpen die nog steeds in de moderne receptie van “vreemde culturen” spelen.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Participatie (inclusief het geven van gestructureerde en gefundeerde feedback op andermans werk)
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1: uitwerken in kleingroep van een voorlopige algemene bibliografie voor het werkstuk op basis van heuristiek van Themacolleges en op college uitgelegde methode
  getoetste leerdoelen: leerdoelen 1-3, 6, 8-11

 • Opdracht 2: inleveren opzet werkstuk met uitgewerkte vraagstelling
  getoetste leerdoelen: 3, 6, 8-11

 • Opdracht 3: mondelinge presentatie van een voorlopige versie van het werkstuk en discussie met de klasgenoten
  getoetste leerdoelen: 3-5

Weging

 • Werkstuk: 50%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1 (algemene bibliografie): 10%

 • Opdracht 2 (opzet werkstuk en vraagstelling): 10%

 • Opdracht 3 (monelinge presentatie): 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuur

De stof hoeft niet vooraf bestudeerd te worden.

 • B. Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton 2004.

 • J.K. Zangenberg, ‘Human Sacrifices’ among Ancient Celtic and Germanic Tribes, Frons 37.5 (2017) (Themanummer Barbaren), 19-26.

Een lijst met relevante literatuur wordt aan het begin van het college beschikbaar gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Jürgen K. Zangenberg

Opmerkingen

Geen.