Studiegids

nl en

SOSCI Seminar Sociologie/Antropologie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Deze cursus richt zich op veranderingen in het dagelijks leven in de laatste decennia in Japan. Na het knappen van de ‘bubbeleconomie’ en een langdurige crisis vanaf de jaren 1990 zijn familiestructuren, de samenstelling van de bevolking, en werkomstandigheden ingrijpend gewijzigd. Maar ook de omgang met en via (massa)communicatiemiddelen, veranderingen in de samenstelling van huishoudens, en de rol van de overheid in het (trachten te) sturen van maatschappelijke ontwikkelingen veranderen voortdurend. Wat is de achtergrond waartegen deze veranderingen plaatsvinden? Wat betekent het voor mensen in hun dagelijks leven? De cursus bestaat uit drie blokken: veranderende familiesamenstellingen en alternatieve familievormen; de rol van massamedia en nieuwe identiteiten; en veranderende mens-dier relaties in hedendaags Japan.

Leerdoelen

  • vertrouwd raken met basisbegrippen, centrale concepten en thema’s van de antropologie/sociologie van Japan. Wat zijn de belangrijkste thema’s en knelpunten? Wat zijn de uitgangspunten van onderzoekers? Welke problemen komt men bij onderzoek tegen?

  • oefenen in zelfstandig relevante bronnen te lokaliseren, en deze kritisch te analyseren.

  • het ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden door schriftelijk verslag te doen van onderzoek t.b.v. een boekanalyse en een essay over een zelfgekozen onderwerp.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • on-line werkcollege

Toetsing en weging

aanwezigheid en participatie incl. schrijftutorial (30%)
schrijfopdrachten tijdens de cursus (20%)
afsluitend werstuk (50%)

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor de eindpaper een voldoende heeft behaald en het gewogen gemiddelde van de college-opdrachten en het afsluitend werkstuk voldoende is. Ook moet aanwezigheid en participatie voldoende zijn.

Herkansing

De student krijgt de mogelijkheid onvoldoende gemaakte opdrachten te herkansen.

Inzage en nabespreking

in overleg met docent

Literatuurlijst

wordt bekend gemaakt via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr. M. Winkel

Opmerkingen