Studiegids

nl en

Economische ongelijkheid in de twintigste eeuw

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Economische Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

Tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw kwam in alle westerse landen een ontwikkeling op gang die zou leiden tot een in historisch opzicht ongekend gelijke verdeling van inkomens en vermogens. Rond het begin van de eerste wereldoorlog werd de westerse wereld nog gekenmerkt door een mate van economische ongelijkheid die hoger was dan ooit tevoren; zeventig jaar later was met name West-Europa er in geslaagd inkomens en vermogens op een ongekend gelijkmatige manier te verdelen. Problemen als armoede, economische onzekerheid en sociale uitsluiting waren hiermee weliswaar niet volledig verdwenen, maar ze waren minder groot geworden dan ooit tevoren.

Aan de basis van deze ontwikkeling naar toenemende gelijkheid stond een radicale transformatie in de relatie tussen de ‘staat’ en ‘markt’. Vanaf het begin van de twintigste eeuw begonnen alle westerse landen hun arbeidsmarkten te reguleren en maatregelen in te voeren die zich richtten op volksverheffing en bescherming tegen allerlei sociale en economische risico’s. Deze maatregelen gingen gepaard met een fel debat over het belang van persoonlijke verantwoordelijkheid, sociale solidariteit en de relatie tussen economische (on)gelijkheid en groei. De uitkomst van dit debat verschilde sterk tussen landen; de mate waarin en manier waarop de relatie tussen staat en markten transformeerde verschilde hierdoor ook in grote mate.

In deze cursus proberen we deze transformatie in de relatie tussen staat en markt in kaart te brengen en te verklaren. Wat waren de belangrijkste kenmerken van deze transformatie en waarom verschilde deze zo sterk tussen landen? Welke rol speelden politieke partijen en belangengroepen in dit proces? En hoe werd die rol weer beïnvloed door bestaande politieke instituties, economische structuren en sociaaleconomische opvattingen? We gaan deze vragen proberen te beantwoorden door ontwikkelingen in Nederland te vergelijken met die in een aantal andere West-Europese landen en de Verenigde Staten.

Entreetoets: Tijdens het eerste college wordt een essay geschreven over een uitgereikte stelling. Hiervoor dient vooraf een tekst te worden bestudeerd die nog wordt opgegeven.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 9) De student krijgt inzicht in de verschillende dimensies van het debat over economische ongelijkheid.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 6.000-7.000 woorden, exclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-9

 • Entreetoets: Tijdens het eerste college wordt een essay geschreven over een uitgereikte stelling. Hiervoor dient vooraf een tekst te worden bestudeerd die nog wordt opgegeven.
  getoetste leerdoelen: 6, 9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 9

Weging

Werkstuk: 75 %
Entreetoets: 5 %
Referaat: 10 %
Participatie: 10 %
Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

De literatuurlijst bestaat uit artikelen die bij de aanvang van het college bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. D.M. Oude Nijhuis

Opmerkingen

geen