Studiegids

nl en

Buitenlandverblijf

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies die hun opleiding zijn begonnen in het collegejaar 2019-2020. Om in aanmerking te komen voor het Japanverblijf dienen deze studenten uiterlijk 31 januari 2021 hun propedeutisch diploma te hebben behaald. Verder moeten zij van de vakken uit het tweede jaar de taalvakken uit het eerste semester (Actieve taalbeheersing IIa, Teksten IIa) met goed gevolg afsluiten, en voldoen aan de aanwezigheidsplicht van de het vak Teksten IIb. Deelname aan het programma wordt bepaald op basis van de cijfers van het propedeusediploma en de aanmeldingsbrief. Zie voor de aanmeldingsprocedure de aparte pagina van het Japanverblijf.

Gedurende de coronapandemie blijft deelname onder voorbehoud van gezondheidsrisico's en reismogelijkheden. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan internationale reisbeperkingen, uitreisverboden en gezondheidsadviezen van de Nederlandse rijksoverheid, en veiligheids-assessments door het Internationaal Interventie-
Team (IIT) van de Universiteit Leiden.

Indien het Japanverblijf als gevolg van de pandemie geen doorgang kan vinden, hebben studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan het schaduwprogramma, dat in ieder geval bestaat uit de vakken Teksten 2c en Productie 2c.

Beschrijving

Studenten verblijven een langere periode aan een partneruniversiteit (drie maanden in Okayama en Toyama, vijf maanden in Nagasaki). Het verblijf vangt begin april aan. Tijdens dit verblijf volgen studenten taalcolleges om hun actieve taalvaardigheid te vergroten, en voeren zij (als onderdeel van een van de inhoudelijk seminars in Blok 3) een klein onderzoek uit.

Leerdoelen

Tijdens het Japanverblijf vergroten studenten vergroten hun actieve kennis van de Japanse taal.

Studenten die hebben deelgenomen aan het Japanverblijf…

  • ...kunnen hun Japanse taalvaardigheid gebruiken voor taken in het dagelijks leven;

  • ...kunnen hun Japanse taalvaardigheid gebruiken om aan werkcolleges deel te nemen en actief deel te nemen aan leeractiviteiten en discussies;

  • …kunnen hun Japanse taalvaardigheid gebruiken om een klein, voorbereid onderzoekje uit te voeren in Japan.

De tijd wordt grofweg gelijkmatig verdeeld over het aanleren van gevorderde conversatievaardigheden en leesvaardigheid. De exacte college-inhoud verschilt in de details per partner, en zal in de loop van het collegejaar bekend gemaakt worden via de Brightspace-pagina van het Japanverblijf 2021.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

De exacte onderwijsvorm verschilt per partneruniversiteit en per college, maar in beginsel bestaat elk programma uit een aantal werkcolleges.

Toetsing en weging

De exacte toetsvorm verschilt per college, en kan bestaan uit schriftelijke en mondelinge toetsing.

Voor sommige colleges wordt er, in plaats van een tentamen, een eindopdracht gemaakt.

Aanwezigheidsplicht is een standaardonderdeel van de beoordeling, en weegt zwaar mee.

De colleges van elke partneruniversiteit worden voor de registratie in het Leidse systeem gerangschikt onder de categorieën Productie en Teksten. Studenten die voor de vakken van een categorie gemiddeld een onvoldoende halen, doen voor het (de) onvoldoende gemaakte vak(ken) in Leiden een herkansing.

Studenten van wie blijkt dat zij op enigerlei wijze zich niet houden aan de voorwaarden die gesteld en/of afspraken die gemaakt zijn voor deelname aan het Japanverblijf, kan het cijfer voor het Japanverblijf ontzegd worden. Deze studenten zullen het daaropvolgende jaar de benodigde studiepunten kunnen behalen door de vakken Productie 2c en Teksten 2c te volgen.

Nabespreking

Nabespreking van het programma kan op afspraak met Niels van der Salm binnen dertig dagen na bekendmaking van de tentamencijfers.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Niels van der Salm

Opmerkingen

Niet van toepassing