Studiegids

nl en

Een nieuwe wereld? Innovatie en vooruitgang in de oudheid

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Voor studenten Geschiedenis: de propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Oude Geschiedenis definitief vast.

Voor studenten Oude Nabije Oosten-studies: het gekozen BA2 Werkcollege Oude Geschiedenis (jaar 2) is met succes afgerond.

Beschrijving

De Griekse en Romeinse oudheid hebben iets paradoxaals: aan de ene kant is duidelijk dat men voortdurend allerlei nieuwe ideeën, kennis en technologieën ontwikkelt, maar aan de andere kant is de historische betekenis die aan deze innovatie wordt toegekend van oudsher omstreden: al die innovaties zouden het leven wellicht deels een beetje mooier hebben gemaakt, maar niet daadwerkelijk hebben geleid tot een hogere kwaliteit van leven. Dit zou onder meer komen doordat innovatie, in de op traditie gerichte cultuur van Griekse en Romeinse elites, weinig sociale en economische meerwaarde had – men had het al goed.

In dit seminar gaan we, aan de hand van schriftelijke en archeologische bronnen kritisch kijken in hoeverre innovatie in de Griekse en Romeinse wereld daadwerkelijk kon leiden tot iets dat je ‘vooruitgang’ zou kunnen noemen, aan de hand van vragen als: hoe dacht men over innovatie en vooruitgang? Op wat voor terreinen zien we innovatie, en wat voor effecten had dat? Hoe gemakkelijk verspreidden nieuwe ideeën en technologieën zich überhaupt? In hoeverre spelen moderne opvattingen over ‘innovatie’ en ‘vooruitgang’ een rol in debatten over de antieke wereld?

Voor dit seminar moet een entreetoets gemaakt worden in de vorm van een voorbereidende opdracht op basis van de artikelen van Finley (1965) en Greene (2000). Deze opdracht zal een week voor het eerste college beschikbaar worden gemaakt in Brightspace en moet dan voorafgaand aan het eerste college worden ingeleverd.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) kan ideeën over innovatie en vooruitgang in de antieke wereld in hun historiografische context analyseren;

 • 10) Is in staat om aan de hand van primaire bronnen een kritische beschouwing te geven over de aard van innovatie in de antieke wereld;

 • 11) Kan aan de hand van een goed gedocumenteerde case study positie innemen in het debat over innovatie en vooruitgang in de antieke wereld.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen: 7-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 7-10

 • Opdracht 1 Historiografie
  getoetste leerdoelen: 7-9

 • Opdracht 2 Primaire bronnen I
  getoetste leerdoelen: 7-10

 • Opdracht 3 Primaire bronnen II
  getoetste leerdoelen: 7-10

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Entreetoets: 5%

 • Referaat: 5%

 • Participatie: 5%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Finley, M.I. (1965). ‘Technical Innovation and Economic Progress in the Ancient World’. HER 18.1: 29–45.

 • Greene, K. (2000). ‘Technological innovation and economic progress in the ancient world: M.I. Finley re-considered’. HER 53.1: 29–59.

 • Oleson, J.P. (2008). Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World. Oxford: Oxford University Press.

 • Sherwood, A., Nikolic, M. Humphrey, J. and J.P. Oleson (2019). Greek and Roman technology: a sourcebook. Annotated translations of Greek and Latin texts and documents. Second edition. London: Routledge.

Aanvullende bibliografie zal tijdens het college bekend worden gemaakt. Het boek van Sherwood et al. kan eventueel worden aangeschaft bij de uitgever (à GBP 37,99).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Dr. M. Flohr

Opmerkingen

geen