Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2B

Vak
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De pedagogische wetenschappen omvatten een breed scala aan specialisaties en werkvelden die in dit onderdeel aan de orde komen. Theorieën en hun relatie met onderzoek en praktijk op de verschillende deelgebieden zullen aan bod komen. In het tweede deel (B) van Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2 zijn dat:

 • Orthopedagogiek: gedrags- en opvoedingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen;

 • Leerproblemen: leerproblemen en leerstoornissen.

Het vak is verdeeld in twee delen:

Orthopedagogiek

De Orthopedagogiek richt zich op kinderen en gezinnen waar de opvoeding niet vanzelfsprekend is en waar sprake is van een problematische opvoedingssituatie. Onder andere kinderen met ontwikkelingsstoornissen, problematische gezinssituaties, opvoeding buitenshuis, school- en leerproblemen behoren tot het object van de Orthopedagogiek. Deze studierichting richt zich op het verwerven van wetenschappelijke kennis en competenties om een grondige analyse van de problematische opvoedingssituatie te maken om vanuit deze analyse te kunnen adviseren en eventueel behandelen.

Leerproblemen

De specialisatie Leerproblemen richt zich op kinderen die problemen ervaren bij het leren van basisvakken als taal, lezen, rekenen en schrijven. De aanleg van het kind, maar ook het gezin en de school spelen een rol bij de ontwikkeling van deze leerproblemen. Inzichten in het ontstaan van leerproblemen bieden handreikingen voor het opzetten van effectieve (vroege) interventies.

Leerdoelen

De doelstelling van dit onderdeel is tweeledig:

 • Allereerst dienen studenten tijdens dit onderdeel basiscompetenties (waaronder het verwerven van wetenschappelijk gefundeerde kennis) met betrekking tot de maatschappelijke aandachtsgebieden van de pedagogische wetenschappen te verwerven (in deel B zijn dat de werkvelden Orthopedagogiek en Leerproblemen). Dit zijn competenties waarover elke student en afgestudeerde dient te beschikken, ongeacht de keuze van specialisatie en die helpen deze keuze beter te onderbouwen.

 • Het tweede doel is het aanleren van bepaalde onderzoeksvaardigheden zoals het analytisch en kritisch kunnen nadenken (over pedagogische vraagstukken) en het wetenschappelijk schrijven. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens het schrijven van een paper. Studenten leren een probleemstelling scherp te formuleren, een argumentatie op te bouwen, te verwijzen naar relevante theoretische kennis en een samenhangend geheel te construeren. Als afgestudeerd pedagoog zal je je in de latere beroepspraktijk schriftelijk op een zakelijke en wetenschappelijk gefundeerde manier moeten kunnen uitdrukken.

Rooster

Hoorcolleges

Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en een paperopdracht.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen, die beide voor 50% meetellen in het eindcijfer. Voor beide onderdelen moet minimaal een 5.5 behaald worden.

 • Paper

 • Tentamen met multiple choice vragen

Bij aanvang van dit vak, moet gekozen worden of de paper voor Leerproblemen of voor Orthopedagogiek gemaakt zal worden. Op Brightspace zal hier meer informatie over te vinden zijn.

Brightspace

Van de studenten wordt verwacht dat zij voor de start van het vak en tijdens het vak regelmatig Brightspace raadplegen.

Literatuur

 • Van Heteren, M., Smits, P. & Van Veen, M. Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen (meest recente versie). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

 • Van IJzendoorn, M.H., & Van Rosmalen, L. (eds) (2016). Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. 3e, volledig herziene druk. Bohn Stafleu van Loghum.

 • Phillips, Clancy-Menchetti, & Lonigan (2008). Successful Phonological Awareness Instruction With Preschool Children Lessons From the Class-room. Topics in Early Childhood Special Education, 28, (1), 03-17.

 • Elliott, J. G. & Resing, W. C. M. (2015). Can intelligence testing inform educational intervention for children with reading disability? Journal of Intelligence, 3, 137-157 doi:10.3390/jintelligence3040137

 • Overige literatuur (boeken dan wel artikelen) voor Orthopedagogiek worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Voor inhoudelijke vragen over het vak en het aanvragen van vrijstellingen kun je contact opnemen met: Dr. Rachel Plak (Orthopedagogiek-deel)

Dr. Marianne van Dijken (Leerproblemen-deel)