Studiegids

nl en

Cursus praktische data-analyse met SPSS

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen. De stof van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 (tweede jaar van de Bacheloropleiding).

De vakken Onderzoekspracticum 1 en SPSS hangen inhoudelijk sterk samen. Er wordt dan ook geadviseerd deze vakken parallel aan elkaar te volgen.

Beschrijving

De volgende aspecten van data-analyse komen in dit vak aan bod:

  • Het opzetten van een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de analyse van de verzamelde gegevens.

  • Invoeren van de gegevens in de computer.

  • Het omgaan met en bewerken van gegevensbestanden.

  • Werken met SPSS voor het controleren, beschrijven en analyseren van gegevens.

  • Het schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten verkregen met behulp van SPSS, met de nadruk op het inhoudelijk interpreteren van de uitvoer.

Leerdoelen

Het doel van dit vak is leren omgaan met SPSS om eenvoudige statistische analyses uit te voeren, leren interpreteren van SPSS-uitvoer en leren rapporteren van onderzoeksresultaten.

Rooster

Onderwijsvorm

Computerpractica (werkcolleges) waarin onder begeleiding met SPSS wordt geoefend en waarin aan groepsopdrachten kan worden gewerkt. Ook buiten de bijeenkomsten zal tijd aan de opdrachten moeten worden besteed. Om te kunnen werken moet elke student een ULCN-account hebben. De student dient zichzelf via uSis tenminste uiterlijk tien dagen vóór aanvang van de cursus in te schrijven voor een van de practicumgroepen (zie rooster; zie ook Brightspace voor de laatste informatie).

De eerste werkgroepbijeenkomst is verplicht.

Toetsing

In de loop van de cursus zal een aantal groepsopdrachten worden gemaakt die beoordeeld zullen worden met één individueel eindcijfer. Tevens zal een individueel tentamen worden afgenomen tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus.

De eindbeoordeling van het vak is het gemiddelde van het cijfer voor de groepsopdracht en het tentamencijfer. Beide onderdelen moeten met tenminste een 5.5 worden afgerond. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de eindopdracht en de toets en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.5 en 6.49 worden afgerond naar een 6). Opdrachten met een voldoende eindcijfer mogen niet herkanst worden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen via Brightspace bekend worden gemaakt.

  • Vocht, A. de (2018). Basishandboek SPSS 25. Utrecht: Bijleveld Press.
    Dit boek wordt voornamelijk als naslagwerk gebruikt en is ook handig voor de rest van de studie (bv. Oefenonderzoek, PEO, bachelor- en masterproject).

  • Commandeur, J.J.F., Verduin, C.J. en Linting, M. (2020). Practicumhandleiding inleiding SPSS Windows pedagogiek. Deze syllabus dient volledig bestudeerd te worden.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinatoren van de cursus zijn: dr. S.C. Plukaard G. van Helden