Studiegids

nl en

Signalering en aanpak van emotionele en gedragsproblemen

Vak
2020-2021

Beschrijving

Gemiddeld heeft een op de zes kinderen emotionele en/of gedragsproblemen gedurende de schoolse periode. Elke leerkracht zal daarom regelmatig te maken krijgen met kinderen in de klas met enige vorm van psychopathologie, zoals ADHD, een autismespectrumstoornis, of gedragsproblemen. Hoewel diagnostiek en behandeling buiten de klas plaatsvinden, is het van belang dat academisch geschoolde leerkrachten voldoende weten over de meest voorkomende problematiek om deze te herkennen (signaleren) en dat zij leren hoe zij hierop kunnen inspelen in een klassensituatie (aanpak).

Leerdoelen

  • De student is in staat om de meest voorkomende emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen te kunnen signaleren, op basis van nieuw verworven kennis over de kenmerken en oorzaken van deze problemen.

  • De student weet hoe de meest voorkomende emotionele- en gedragsproblemen worden gediagnosticeerd en behandeld.

  • De student weet wat de mogelijkheden zijn om binnen de klascontext om te gaan met de meest voorkomende emotionele- en gedragsproblemen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (open vragen) over de opgegeven literatuur en de collegestof.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace

Literatuur

  • Van Lieshout, T. & Van Deth, R. (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten (derde, herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum, ISBN: 978-90-368-1994-7.

  • Wetenschappelijke artikelen.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van het vak is Dr. C.E. Bergwerff