Studiegids

nl en

Consuls, kapers en kooplieden: de Republiek en de mediterrane wereld

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond. Vaardigheid in het lezen van vroegmoderne teksten strekt tot aanbeveling.

Beschrijving

De Nederlandse geschiedschrijving over de Staatse diplomatie is doorgaans bedreven vanuit het perspectief van ambassadeurs en de hoogste bestuurders in de Republiek en daarbij zijn het consulaire netwerk en de bijbehorende bronnen vrijwel veronachtzaamd. Het Nederlandse netwerk van consuls in den vreemde was echter uitgestrekt, veel fijnmaziger dan het gezantschapswezen van de Republiek en verdient meer aandacht dan er tot nu toe aan is besteed. De Staten-Generaal beschikten in feite maar over een bescheiden diplomatiek netwerk van residerende ambassadeurs. Alleen in Londen, Madrid, Wenen en aan het Franse hof had de Republiek diplomatieke posten, maar die waren zelden permanent bezet en de gezanten genoten bovendien niet altijd de status van ordinaris ambassadeur. Het aantal Nederlandse consuls dat in Europese havens was aangesteld was beduidend groter, wellicht vormden ze de grootste consulaire dienst in Europa. Vooral in het Middellands Zeegebied beschikten de Nederlanders over een dicht netwerk van consuls en vice-consuls. In dit seminar wordt onderzocht welke taken de vroegmoderne Nederlandse consuls verrichtten, welke positie zij innamen in de Staatse diplomatie en welke relaties zij onderhielden met Nederlandse kooplieden en met de gezagsdragers van het gastland. Naast literatuurstudie zal onderzoek worden verricht in de archieven van de Staten-Generaal, van de Directie van de Levantse Handel en particuliere archieven. Vaardigheid in het lezen van vroegmoderne teksten strekt tot aanbeveling.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: van staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft inzicht in de geschiedenis van de diplomatie van de vroegmoderne tijd ;

 • 9) verwerft inzicht in de buitenlandse politiek en de diplomatie van de Republiek;

 • 10) verwerft inzicht in de geschiedenis van consulaire zaken;

 • 11) leert gezamenlijk en individueel historische problemen analyseren;

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-7, 8-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1: mondeling verslag van bestudeerde literatuur in de vorm van de verdediging van een stelling
  getoetste leerdoelen: 2,5,6,7,8-11

 • Opdracht 2: verslag literatuuronderzoek en gezamenlijke bespreking
  getoetste leerdoelen: 2-3, 6-10

 • Opdracht 3: formulering vraagstelling, rechtvaardiging en methode van onderzoek en gezamenlijke bespreking
  getoetste leerdoelen: 2,6,7,8-11

 • Opdracht 4 schrijven voorlopige inleiding en gezamenlijke bespreking
  getoetste doelen:2,4,6,7,8-11

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

 • Opdracht 4: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • M. Ebben, ‘Uwer Hoog Moogenden Onderdaenigsten Dienaers. Nederlandse consuls en Staatse diplomatie in Spanje, 1648-1661’, Tijdschrift voor Geschiedenis 127:4 (2014) 649-672.

 • M. van Gelder, ‘Tussen Noord-Afrika en de Republiek - Nederlandse bekeerlingen tot de islam in de zeventiende eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 126: 1 (2013) 16-33.

 • E. Heinseen-Roach, Consuls and Captives: Dutch-North African Diplomacy in the Early Modern Mediterranean (Rochester, NY 2019).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.A. Ebben

Opmerkingen

geen