Studiegids

nl en

Vakdidactiek 2 Scheikunde

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding scheikunde.

Beschrijving

Evenals in vakdidactiek 1 staat in vakdidactiek 2 het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal. In vakdidactiek 2 ligt het accent vooral op het ontwerpen, geven en evalueren van complexere activerende, samenhangende, lessen voor de bovenbouw aan de hand van eigen, groeiende inzichten en opvattingen over goed vakonderwijs. Dit gebeurt aan de hand van de cyclus van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen.
Deelname aan de landelijke LIO-dag is verplicht.

Leerdoelen

 • De student is in staat vakperspectieven te herkennen, te benoemen en te gebruiken in lessen.

 • De student kan een samenhangende serie vaklessen ontwerpen en geven.

 • De student heeft een didactisch repertoire ontwikkeld van complexe varianten van activerende lessen.

 • De student kent opvattingen over inrichting van het betreffende schoolvak en kan hierover een onderbouwde mening geven en vertalen naar zijn onderwijspraktijk.

 • De student heeft op basis van opgedane onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen in de eigen schoolcontext en voor het formuleren en realiseren van persoonlijke (leer-)voornemens op vakdidactisch gebied.

|* NB. Voor de studenten van de tweejarige Master geldt dat zij in staat zijn te beoordelen op welke wijze de vakinhoud (behandeld bij de vakinhoudelijke colleges) wel of niet vertaald kan worden naar de te ontwerpen lessen voor het schoolvak.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • Zelfstudie

 • Uitproberen van lessen in de praktijk

Toetsing en weging

Toetsing

Eindproduct vakidactiek 2: beknopte beschrijving van de visie op het schoolvak, de opgebouwde vakdidactische praktijktheorie en een samenhangende serie lessen (van 3-5 lessen) in de bovenbouw, van de student. De informatie over de samenhangende lessenserie bestaat uit:

 • lesontwerpen en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording van lessen afzonderlijk en hun onderlinge samenhang;

 • evaluatieresultaten van leerlingen;

 • video-opname van 1 les;

 • vakdidactische analyse van de les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.

|* NB. Voor de studenten van de tweejarige Master geldt dat zij in hun dossier onderbouwd beschrijven welke mogelijkheden zij zien om vakinhoudelijke elementen (behandeld tijdens de vakinhoudelijke colleges) te behandelen in hun lespraktijk.

Voor de toetsing wordt de rubric vakdidacticus gebruikt. Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het cijfer voor 'Eindproduct vakdidactiek 2' vormt het eindcijfer van het vak.

Herkansing

Het 'Eindproduct vakdidactiek 2' kan worden herkanst. Zie voor de deadline het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Literatuurlijst

Contact

Vakdidactiek 2 wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: Drs. J.G.R. Wurth.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Bij vakdidactiek worden de verschillende fasen ontwerponderzoek voorbereid, omdat op een systematische manier lessen worden ontworpen op basis van vakdidactische inzichten, deze lessen worden uitgevoerd en ook worden gegevens verzameld over leerproces en leereffecten. Enkele onderzoeksinstrumenten om zicht te krijgen op denken en leren van leerlingen worden gebruikt en besproken.