Studiegids

nl en

Wenen door de eeuwen heen: politiek, cultuur, maatschappij

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

De focus van het college ligt op de geschiedenis van Wenen, de hoofstad van Oostenrijk en ooit die van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk /de Donaumonarchie. Het college hanteert een longue durée perspectief: de stad wordt bestudeerd op verschillende momenten in de bredere context van de geschiedenis van Midden Europa. Centraal staat de fin-de-siècle periode, een paradoxale tijd waarin politieke crisis, etnische conflicten en desintegratie van het Rijk samenviel met een unieke intellectuele, wetenschapelijke en culturele bloei.

Er komen diverse onderwerpen aan bod, zoals Wenen als stad van hofcultuur, de modernisering van de middeneeuwse stad en de geboorte van ‘het moderne Wenen’: literatuur, muziek, kunst en cafécultuur rond de eeuwwisseling, de unieke rol van de stad in de wetenschapgeschiedenis (psychiatrie, medische geschiedenis). Minder bekende aspecten worden eveneens bestudeerd: de architecturale erfenis van ‘het Rode Wenen’ tijdens het interbellum, de rol van Wenen als een van de steden waar de Verenigde Naties gevestigd waren, en ‘het Groene Wenen’: de innovaties in milieukunde die mogelijk maakten dat Wenen recentelijk tot de meest leefbare stad ter wereld werd verkozen. Overeenkomsten met en verschillen tussen de ontwikkelingen in andere steden van Midden-Europa zoals Boedapest en Praag zullen ook aandacht krijgen.

Nadrukkelijk zal een multidisciplinaire benadering worden gehanteerd, waarbij politiek, wetenschap, sociale verhoudingen en cultuur geen gescheiden domeinen zijn, maar in hun onderlinge samenhang worden belicht. In het college spelen primaire bronnen een belangrijke rol. Gebruikt worden onder meer (delen uit) wetenschappelijke en filosofische werken, afbeeldingen, brieven, romans, films, toneel- kunst- en muziekstukken, autobiografieën, reportages.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) De student heeft gedegen kennis van en inzicht in de geschiedenis van Wenen in de bredere context van de geschiedenis van Midden Europa en in enkele belangrijke historiografische discussies.

 • 10) De student kan probleemgestuurd bronnenonderzoek doen, dat resulteert in een goede mondelinge presentatie en schriftelijk werkstuk.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1: het schrijven van een blogpost
  getoetste leerdoelen: 3-5

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Referaat: 10%

 • Participatie:10%

 • Opdracht: 10%: %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

De literatuur wordt in de bibliotheek en op Brightspace toegankelijk gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Prof. Dr. M. K. Baar

Opmerkingen

geen