Studiegids

nl en

'Boom and bust'. Een geschiedenis van financiële crises vanaf 1500

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In deze cursus gaan we aan de slag met financiële crises door de eeuwen heen. Het doel is om te begrijpen hoe zij telkens weer konden ontstaan. Daarvoor maken we gebruik van een combinatie van op de geschiedenis gebaseerde theorievorming en artikelen die ingaan op specifieke casus. Met zevenmijlslaarzen doorlopen we de geschiedenis vanaf circa 1500 tot heden. Op deze manier passeren bekende en minder bekende crises de revue, zoals de Tulpenmanie van 1637, de Bubbels van 1720, de curieuze geschiedenis van het fictieve land Poyais en uiteraard de diverse twintigste-eeuwse beurscrachs, om te eindigen bij de crisis van 2008.

We besteden aandacht aan de positie en rol van de overheid in relatie tot de kapitaalmarkt. Zij is er enerzijds van afhankelijk om tekorten op te vangen, maar is tevens als staat ook verantwoordelijk voor de regulering ervan. Deze duale positie maakt de relatie tussen macht en markt bijzonder. Het lange-termijnperspectief van deze cursus maakt het mogelijk de ontwikkeling door de geschiedenis heen te bestuderen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) weet theoretische inzichten uit de economie te verbinden met casus uit het verleden;

 • 9) kan kritisch reflecteren op een casus vanuit de theoretische literatuur en andersom;

 • 10) kan in een eigen paper, de inzichten uit theorie en andere casus toepassen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-10

 • Mondelinge presentatie (referaat literatuur)
  getoetste leerdoelen: 1, 3-5, 8 en 9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 8 en 9

 • Opdrachten (korte reflecties op de literatuur)
  getoetste leerdoelen: 8 en 9

 • Opdracht onderzoeksopzet incl. presentatie
  getoetste leerdoelen: 2, 3-5, 8 en 9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie/ referaat: 10%

 • Participatie en tussentijdse opdrachten: 25%

 • Presentatie onderzoeksopzet (mondeling en schriftelijk): 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Reinhart, Carmen M, and Kenneth S Rogoff. This Time Is Different : Eight Centuries of Financial Folly. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2009.

 • De rest van de literatuur bestaat uit artikelen of boekhoofdstukken zal via Brightspace bekend worden gemaakt: deze zijn te downloaden of worden anders beschibaar gemaakt.

 • Voor de eerste week dienen de studenten de volgende video bestudeerd te hebben: VPRO Tegenlicht De waarheid over het financeel systeem, met Joris Luyendijk, naar aanleiding van zijn boek Dit kan niet waar zijn.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

H.A. (Alberto) Feenstra

Opmerkingen

Indien het onderwijs online plaatsvindt, geldt cameraplicht als onderdeel van de actieve participatie. Studenten dienen zelf zorg te dragen voor de technische mogelijkheden van deelname zoals laptop met functionerende camera en microfoon.
In de weken 1, 2, 4, 6, 7, 10 en 12 dienen de studenten vooraf een beredeneerde en geannoteerde discussievraag (ca. 100-250 woorden) in te dienen via Brightspace (tenminste 24 uur voor aanvang van het college) en mee te brengen naar college. Het doel is posities in de literatuur bijeen te brengen en te confronteren.