Studiegids

nl en

Representatie van Nederland in film en literatuur, Cultuurwetenschap I

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is voor studenten van wie de moedertaal niet Nederlands is. De colleges worden gegeven op niveau A2/B1 van het ERK.

Beschrijving

Dit is geen college over film of literatuur. Nederlandse films en literatuur vormen wel het startpunt om de Nederlandse samenleving en cultuur te bestuderen. De onderwerpen zijn actueel en divers: we bestuderen bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, de omgang met het vaderlandse verleden, de rol van religie, stad en platteland. Centrale vragen zijn: hoe wordt dit onderwerp in films en literatuur gerepresenteerd? Wat zien we en wat niet? Zijn er andere visies en wat zegt dat over de Nederlandse samenleving?
Studenten bekijken vooraf thuis de films, lezen teksten en maken opdrachten. In de les worden deze besproken. Twee grotere opdrachten worden becijferd.
Dit is ook een college Academische vaardigheden. Gedurende het semester bespreken we het schrijven van een werkstuk. We bespreken vragen als: hoe stel je een goede vraag? wat zijn goede bronnen en hoe vind je ze? hoe maak je goede noten en titelbeschrijvingen? Verschillende opdrachten bereiden voor op het schrijven van het eindwerkstuk.
Als afsluiting kiest iedere student één thema uit en schrijft daarover een werkstuk van 2500 woorden.

Leerdoelen

De student die dit college heeft afgerond, heeft:

 • kennis van die onderwerpen van de Nederlandse cultuur en samenleving die in dit college aan de orde zijn gekomen.

 • basiskennis van de theorie van representatie.

 • basiskennis van de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken van cultuurgeschiedenis.

De student kan:

 • kritisch reflecteren op representaties in Nederlandse films en literatuur

 • relevante vakliteratuur vinden

 • gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten in de vakwetenschappelijke literatuur

 • een probleemstelling en deelvragen formuleren

 • een beargumenteerde conclusie formuleren

 • samenwerken aan opdrachten

 • feedback geven, ontvangen en verwerken

 • een werkstuk van 2500 woorden schrijven in het Nederlands volgens de voorgeschreven richtlijnen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege, aanwezigheid is verplicht. Studenten die afwezig zijn, kunnen een vervangende opdracht krijgen. Meer dan twee absenties leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan het college.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Het cijfer van het werkcollege wordt gegeven op basis van twee opdrachten en het werkstuk; het cijfer voor werkstuk moet minimaal ee 6 zijn.
Aanwezigheid en opdrachten: ‘aan verplichting voldaan’
Dit college geldt als aanvullende bsa-eis.

Weging

 • twee tussentijdse opdrachten: 25% elk

 • werkstuk: 50%

Herkansing

 • er is een herkansing mogelijk voor het werkstuk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het materiaal wordt later via Brightspace bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Docent: Mw. Liesbet Winkelmolen

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wilt.