Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Onroerendgoedrecht I

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Voor deelname aan het tentamen dient ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht te zijn gehaald, en voor het andere vak dient ten minste een vier te zijn gehaald.
Het behalen van het vak Onroerendgoedrecht I is géén instapeis voor het vak Onroerendgoedrecht II. Studenten wordt echter ten zeerste aangeraden om de vakken in de voorgeschreven volgorde te volgen.

Beschrijving

In het vak Onroerendgoedrecht I staan de koop en levering van onroerende zaken (en bepaalde andere registergoederen zoals erfpacht en appartementsrechten) centraal. In het verbintenisrechtelijke onderdeel ‘koop’ komt onder meer aan de orde hoe een koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt en hoe moet worden omgegaan met juridische en feitelijke gebreken die aan de zaak kleven. In het goederenrechtelijke gedeelte zal in zijn algemeenheid worden ingegaan op eigendom en op overdracht van onroerende zaken.
Ook zal aandacht worden besteed aan gemeenschappelijke eigendom waaronder mandeligheid, burenrecht, verjaring en derdenbescherming.
De centrale rol die de notaris speelt in het onroerendgoedverkeer, komt bij al deze onderdelen aan de orde.
Het vak bouwt voort op eerdere civielrechtelijke vakken en leert u mede om de (reeds) verworven kennis toe te passen op verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het onroerendgoedrecht. Ook het burgerlijk procesrecht (beslag) speelt een rol.

Leerdoelen

Doel van het vak (algemeen):

Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het onroerendgoedrecht, in het bijzonder de onderdelen hiervan die verband houden met (i) algemene aspecten van eigendom van registergoederen (ii) koop van registergoederen en (iii) overdracht van registergoederen.

Leerdoelen:

 1. U bent in staat om zelfstandig rechtsvragen te abstraheren uit een min of meer complexe casus over onroerendgoedrecht (in bovenbeschreven zin) en u bent in staat om deze rechtsvragen aan de hand van wetgeving, rechtspraak en doctrine te analyseren en juridisch gefundeerd schriftelijk te beantwoorden.

 2. U bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende leerstukken van het onroerendgoedrecht (in bovenbeschreven zin) en u kunt deze leerstukken plaatsen in het perspectief van de beginselen van het verbintenissenrecht en het goederenrecht.

 3. U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op rechtspraak en (ontwerp-)wetgeving op het gebied van het onroerendgoedrecht (in bovenbeschreven zin) en u heeft oog voor de maatschappelijk context waarin het onroerendgoedrecht zicht ontwikkelt en voor de rol die de notaris speelt in het onroerendgoedverkeer.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en dr. mr. P.C. van Es

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de literatuur en jurisprudentie zoals deze in de syllabus voor de individuele hoorcolleges is opgegeven.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en dr. mr. P.C. van Es

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in de syllabus is opgenomen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk (her)tentamen, open vragen naar aanleiding van verschillende casus. Er zijn geen deeltoetsen, tussentoetsen of praktische oefeningen die als voorwaarde gelden om deel te kunnen nemen aan het tentamen.

Examenstof
De examenstof bestaat uit de (onderstaand opgegeven) literatuur, de syllabus en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Pitlo/Reehuis Heisterkamp, Het Nederlands burgerlijk recht Deel 3, Goederenrecht, met bijdragen van G.E. van Maanen & G.T. de Jong, Deventer: Kluwer 2019

 • W.G. Huijgen, Koop en verkoop van onroerende zaken (Monografieën Privaatrecht, nr. 9), laatste druk, Deventer: Kluwer.

Syllabus:

 • Syllabus Onroerend Goedrecht 2020-2021. In de syllabus zijn de vraagstukken voor de werkcolleges en aanvullende literatuur, jurisprudentie en/of recente (ontwerp-) wetgeving opgenomen. De syllabus Onroerend Goedrecht 2020-2021 is naar verwachting begin 2021 te verkrijgen. Houdt de mededelingen op Brightspace in de gaten.
  Bestellen via readeronline.

Reader:

 • Modelakten Notarieel recht, laatste versie. Bestellen via readeronline

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangegeven op Brightspace.

Aanmelden

Inschrijving via uSis.

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace. U krijgt toegang tot deze omgeving wanneer u zich via uSis aanmeldt voor een werkgroep van dit vak. Wanneer er geen werkgroepen worden aangeboden, schrijft u zich dan in voor de hoorcolleges.

Inschrijven voor en deelnemen aan het tentamen kan alleen indien u ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht heeft gehaald, en voor het andere vak ten minste een vier heeft gehaald.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. mr. P.C. van Es

 • Werkadres: KOG, kamer C2.16

 • Bereikbaarheid: per 3-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7883 / 7880

 • E-mail: p.c.vanes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl