Studiegids

nl en

Die Welt auf Papier: Schrift und Schriftsysteme

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Minstens twee jaar bachelor Duits danwel goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

In der Linguistik gilt Schrift oft als sekundär: ein künstliches System zur (unvollkommenen) Wiedergabe der natürlichen, gesprochenen Sprache. In diesem Seminar hinterfragen wir das Vorurteil und erkunden wir die spannende Welt der Schrift. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache? Wie beeinflusst Schrift unsere Wahrnehmung von Sprache? Was für Schriftsysteme gibt es? Wie entwickelt man ein Schriftsystem für eine ungeschriebene Sprache, und welche Rolle spielt Schrift beim Erhalt bedrohter Sprachen? Nach welchen Prinzipien werden Rechtschreibregeln aufgestellt? Und was würde passieren, wenn man die Schreibung nicht mehr regulieren und festlegen würde?

Leerdoelen

De studenten beschikken over:

 • globale kennis van de probleemstellingen, terminologie en methodes van het onderzoeksveld schriftlinguïstiek

 • globale kennis van schriftsystemen

 • een nieuw en kritisch perspectief op linguïstische eenheden zoals het foneem, het woord of de zin

 • de vaardigheid om schriftlinguïstische methodes en terminologie toe te passen in mondelinge en schriftelijke reflectie

 • de vaardigheid om de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk op een adequaat niveau in het Duits weer te geven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Dit college kan voor 5 of voor 10 EC worden gevolgd.

Voor 5 EC (totale studielast 5 x 28 uur = 140 uur):

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voor-/nabereiden college en bestuderen literatuur: 5 uur/college = 65 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 20 uur

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie: 29 uur

Voor 10 EC (totale studielast 10 x 28 uur = 280 uur):

 • Alle bovengenoemde onderdelen

 • Schriftelijk werkstuk: 140 uur

Toetsing

Toetsing:

 • Actieve deelname aan de werkcolleges

 • Mondelinge presentatie

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden)

 • Werkstuk (4500 woorden, alleen als het college voor 10 EC wordt gevolgd)

Weging:

Voor 5 EC:

 • Actieve deelname aan de werkcolleges: 30%

 • Mondelinge presentatie: 40%

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden): 30%

 • De schriftelijke uitwerking moet voldoende zijn.

Voor 10 EC:

 • Actieve deelname aan de werkcolleges: 15%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden): 15%

 • Werkstuk: 50%

 • Het werkstuk moet voldoende zijn.

Herkansing:

 • Bij 5 EC kan de schriftelijke uitwerking herkanst worden.

 • Bij 10 EC kan alleen het werkstuk herkanst worden.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Brightspace wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal (inclusief Powerpoints uit de colleges)

 • communicatie en nieuws

 • het indienen van werkstukken (Turnitin)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs, met mogelijkheid voor het doen van het tentamen.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. Jenny Audring

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie [Arsenaal] (https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/geesteswetenschappen/faculteitsbureau/onderwijs--en-studentzaken/onderwijsadministraties/onderwijsadministratie-arsenaal) mail: [ osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl.](mailto: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl).