Studiegids

nl en

Die Psychologie der Sprache

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Minstens twee jaar bachelor Duits danwel goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

Was passiert in unserem Kopf, wenn wir sprechen, hören, lesen oder schreiben? Wie werden Wörter und Grammatik mental gespeichert, und wie rufen wir sie ab? Warum ist Spracherwerb für Erwachsene kein Kinderspiel? Welche Teile des Gehirns sind auf Sprache spezialisiert? Und was passiert, wenn sie Schaden nehmen?
Diese und ähnliche Fragen werden im Seminar anhand experimenteller Studien besprochen. Ein besonderer Teil des Seminars richtet sich auf experimentelle Methoden, inklusive eines Besuchs an das Leidener Babylab.

Leerdoelen

De studenten beschikken over:

 • globale kennis van psycholinguïstische vraagstellingen, methodes en modellen

 • globaal inzicht in het process van taalverwerving, taalproductie en taalperceptie en de structuur van het mentale lexicon

 • basale kennis over taalstoornissen

 • de vaardigheid om psycholinguïstische redeneringen en terminologie toe te passen in mondelinge en schriftelijke reflectie over de mentale opslag en verwerking van taal

 • de vaardigheid om de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk op een adequaat niveau in het Duits weer te geven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Dit college kan voor 5 of voor 10 EC worden gevolgd.

Voor 5 EC (totale studielast 5 x 28 uur = 140 uur):

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voor-/nabereiden college en bestuderen literatuur: 5 uur/college = 65 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 20 uur

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie: 29 uur

Voor 10 EC (totale studielast 10 x 28 uur = 280 uur):

 • Alle bovengenoemde onderdelen

 • Tentamenvoorbereiding: 138 uur

 • Tentamen: 2 uur.

Toetsing

Toetsing:

 • Actieve deelname aan de werkcolleges

 • Mondelinge presentatie

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden)

 • Schriftelijk tentamen (als het college voor 10 EC wordt gevolgd)

Weging:

Voor 5 EC:

 • Actieve deelname aan de werkcolleges: 30%

 • Mondelinge presentatie: 40%

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden): 30%

 • De schriftelijke uitwerking moet voldoende zijn.

Voor 10 EC:

 • Actieve deelname aan de werkcolleges: 15%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden): 15%

 • Tntamen: 50%

 • Het tentamen moet voldoende zijn.

Herkansing:

 • Bij 5 EC kan de schriftelijke uitwerking herkanst worden.

 • Bij 10 EC kan alleen het tentamen herkanst worden.

Literatuur

Höhle, Barbara (ed.) 2014. Psycholinguistik. 2. Auflage. Berlin: Akademie-Verlag.

Brightspace wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal (inclusief Powerpoints uit de colleges)

 • communicatie en nieuws

 • het indienen van werkstukken (Turnitin)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. Jenny Audring

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie [Arsenaal] (https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/geesteswetenschappen/faculteitsbureau/onderwijs--en-studentzaken/onderwijsadministraties/onderwijsadministratie-arsenaal) mail: [ osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl.](mailto: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl).