Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Transnationaal Ondernemingsrecht

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Ondernemers zijn steeds meer internationaal georiënteerd: buitenlandse ondernemingsvormen vestigen zich in Nederland en Nederlandse ondernemingen ontplooien activiteiten in het buitenland. Welke mogelijkheden en beperkingen zijn daarbij relevant?

Het vak Transnationaal Ondernemingsrecht (“TOR”) beschouwt enerzijds de positie van het Nederlands ondernemingsrecht en Nederlandse ondernemingen in een internationaal kader, en anderzijds de invloed van de ons omringende jurisdicties en buitenlandse ondernemingen op de Nederlandse rechtssfeer. Onder meer komt aan de orde welk juridisch kader in de EU is vormgegeven. Dit kader vormt de basis voor ondernemingsrechtelijke of vennootschapsrechtelijke regelgeving die in nationale regelgeving is of moet worden geïmplementeerd. In hoeverre bestaan er interpretatieverschillen bij de implementatie van bijvoorbeeld de aandeelhoudersrichtlijn of overnamerichtlijn in nationale regelgeving van de EU-lidstaten? Wat is de invloed van Europese verordeningen ten aanzien van vitale ondernemingen?

Ook worden aspecten uit common law of civil law besproken voor zover deze invloed kunnen hebben op de Nederlandse ondernemingsrecht-sfeer. Welke invloed heeft de benadering in Angelsaksische rechtsstelsels op controverses als “No-frustration-rules” vs beschermingsconstructies”, “shareholder model” vs “stakeholder model”? Wat zijn bijzonderheden waar Nederlandse bedrijven of groepsentiteiten mee te maken kunnen hebben op het vlak van ondernemingsrecht in Delaware (VS) of het Verenigd Koninkrijk? Wat zijn de bijzonderheden van niet-EU rechtsvormen? Wat zijn aandachtspunten ten aanzien van aansprakelijkheid van aandeelhouders en functionarissen van de verschillende rechtspersonen in internationale groepen?

Leerstukken die besproken zullen worden zijn onder meer IPR beginselen zoals de werkelijke zetelleer en de incorporatieleer, de vrijheid van vestiging, grensoverschrijdende omzettingen, fusies & splitsingen, digitalisering van het vennootschapsrecht in de EU en de verschillende Europese rechtsvormen. Ook wordt ingegaan op Brexit en de mogelijke gevolgen voor Nederlandse/EU bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk in Nederland/de EU.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Doel van het vak Transnationaal Ondernemingsrecht is deelnemers inzicht te geven in de internationale aspecten van het ondernemingsrecht. Na afronding van het vak hebben de deelnemers de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de wisselwerking tussen de gebruikte ondernemingsvorm en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico's beschrijven en toepassen;

 • U kunt uitleggen op welke wijze het Nederlands vennootschapsrecht (deels) is gevormd door Europese richtlijnen, verordeningen, rechtspraak en aanbevelingen;

 • U kunt verschillende IPR-aspecten aan internationale ondernemingsactiviteit herkennen, en beoordelen welk recht van toepassing is op internationaal opererende rechtspersonen en vennootschappen;

 • U kunt uw verkregen inzichten over shareholder- versus stakeholder-benadering, common law versus civil law en andere vennootschapsrechtelijke leerstukken binnen het internationale ondernemingsrecht gebruiken om daarmee regelgeving te interpreteren en toe te passen op concrete situaties;

 • U kunt het leerstuk van de vrijheid van vestiging en de grenzen en de beperkingen daarvan uitleggen en juridisch advies geven over grensoverschrijdende zetelverplaatsingen;

 • U kunt de verschillende Europese rechtsvormen beschrijven en met elkaar (en met Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen) vergelijken;

 • U kunt de recente ontwikkelingen op het gebied van Europese richtlijnen en verordeningen, en Brexit, die op invloed zijn op het Nederlands en Europees ondernemingsrecht duiden en toepassen.

 • U kunt juridisch advies geven en deel nemen aan het debat over internationale rechtsvormen en groepsentiteiten en inschatten van aansprakelijkheidsrisico's.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: nog nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van de voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: nog nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding opdrachten, met het doel te kunnen deelnemen aan de discussie

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een schriftelijk (digitaal) af te nemen tentamen (100 punten) (eventueel bij de herkansing een mondeling tentamen in geval van weinig herkansers).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte (Nederlandse en Engelstalige) literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding voor dit vak verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Ondernemingsrecht

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235/7401 (secretariaat Ondernemingsrecht)

 • E-mail: TOR@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235 (gedurende de gehele week tijdens kantooruren bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.