Studiegids

nl en

Immigratie, integratie en discriminatie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Staten maken bij de toelating en het verblijf van personen op hun grondgebied onderscheid tussen staatsburgers en vreemdelingen en vaak ook tussen vreemdelingen onderling. Dit geldt ook voor Nederland. EU-burgers hebben onder gunstiger voorwaarden het recht in Nederland te wonen, werken en studeren dan niet-EU-burgers. Voor personen met de nationaliteit van een land waarmee Nederland goede economische betrekkingen onderhoudt, gelden in sommige opzichten minder strenge toegangsvoorwaarden dan voor andere derdelanders. Dit vak is een inleiding in de manier waarop juristen en beleidsmakers omgaan met het verschil tussen staatsburgers en vreemdelingen enerzijds en tussen verschillende soorten vreemdelingen anderzijds bij het vormen van migratiebeleid. Het vak heeft een juridische invalshoek, maar biedt ruimte voor een multidisciplinaire benadering en is mede bedoeld voor niet-juristen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat is de structuur van het vreemdelingenrecht en wat is de invloed van het internationaal recht en Europees recht?

 • Welke vormen van migratie zijn te onderscheiden en in hoeverre bestaat er een recht op migratie?

 • Wat is de reden voor ongelijke behandeling van staatsburgers en vreemdelingen en wordt dit onderscheid ook in het private rechtsverkeer gemaakt?

 • Wat is de rechtvaardiging voor het stellen van inburgeringseisen en welk effect hebben deze eisen op het integratieproces van vreemdelingen?

 • Aan welke rechtsbeginselen is de overheid gehouden bij het gebruik van strafrecht in het vreemdelingenrecht en is ‘ethnic profiling’ bij vreemdelingentoezicht toegestaan?

Leerdoelen

De leerdoelen van het vak:

 • Kennis van de wijze van regulering van het vreemdelingenrecht;

 • De belangrijkste dilemma’s in het vreemdelingenrecht kunnen benoemen;

 • Inzicht in de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen onderdanen en vreemdelingen en vreemdelingen onderling;

 • Kennis van de mogelijke neveneffecten van handhaving van het vreemdelingenrecht;

 • Het schriftelijk en mondeling onderbouwd tot uitdrukking brengen van de eigen opvattingen over actuele thema’s in het vreemdelingenrecht.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht

 • kennis van de dilemma’s bij het maken van onderscheid naar nationaliteit

 • inzicht in de problemen van het ontbreken van een verblijfsrecht

 • inzicht in de werking van het beginsel gelijke behandeling

 • de thematiek in een bondige paper en een presentatie onder woorden brengen

Rooster

Beschikbaar via de website en enkele weken voor aanvang van het vak op Brightspace.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • 10 bijeenkomsten à 2 uur

 • Namen docenten: G.G. Lodder en P.R. Rodrigues

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorgeschreven literatuur bestuderen en vier maal schrijven van een paper en eenmaal een mondelinge presentatie houden.

 • Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht; niet nakoming hiervan kan leiden tot de uitsluiting van het vak.

Toetsing

Toetsvorm(en)
De studenten dienen voor vier werkgroepen een paper van 1.200 woorden te schrijven én tijdens één werkgroep een presentatie te houden. Het cijfer voor het vak wordt bepaald door het gemiddelde van de vier cijfers voor de papers (4x 20%) en het cijfer voor de presentatie (20%). Inleveren van alle opdrachten is een vereiste voor het voldoende afsluiten van het vak; het niet aanleveren van een of meer opdrachten zal resulteren in hoogstens een 5 als eindcijfer. Indien alle papers zijn ingeleverd en de presentatie is gehouden, maar het eindcijfer is onvoldoende kan een vervangende opdracht worden aangevraagd als herkansing voor het vak.

Inleverprocedures
Via Brightspace.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Het boek Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, 6e gewijzigde druk (2018) door G.G. Lodder;

 • Reader (verkrijgbaar eind oktober);

 • Op Brightspace wordt aanvullend materiaal geplaatst.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. G.G. Lodder

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25 C1.02

 • Bereikbaarheid: maandag – donderdag

 • Telefoon: 071-527 7727

 • E-mail: g.g.lodder@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 9:00 – 17:00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8917

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Meer informatie over onderwijs op het gebied van immigratierecht bij mevr. Lodder of mevr. Van der Helm via g.g.lodder@law.leidenuniv.nl of europeesrecht@law.leidenuniv.nl.