Studiegids

nl en

Sovjetgeschiedenis en herinnering

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Propedeuse Geschiedenis en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de richting Algemene Geschiedenis

Beschrijving

De Sovjetunie heeft lange tijd gegolden als het schoolvoorbeeld van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Hiermee begon een radicaal experiment om het meest achterlijke land van Europa te transformeren tot de voorhoede voor vooruitgang van Rusland en de hele mensheid. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo indringend en was daardoor de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Verrassend genoeg gebeurde dit niet langs de weg van een volksopstand, noch door oorlog of druk van buitenaf, maar als gevolg van de opmerkelijke wisselwerking tussen staat en samenleving in Rusland. Hoe is deze geschiedenis van opbouw én afbraak van communistische dictatuur te verklaren? En welke sporen heeft zij nagelaten in het collectieve geheugen van de postcommunistische Russen?
De opbouw van de Sovjetunie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang ervan zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag hoe het nieuwe regime met zijn revolutionaire experiment zich verhield tot de Russische samenleving met haar oude culturele tradities. De werkwijze zal hierbij zijn om inzichten uit de moderne geschiedschrijving over de Sovjetunie te spiegelen aan de ervaring, herinnering en verwerking van het Sovjettijdperk zoals dat is terug te vinden in tijdsdocumenten en egodocumenten van de mensen die dit zelf hebben meegemaakt en waargenomen. Het doel hiervan is om meer kennis en inzicht te verkrijgen over de wijze waarop het Sovjetverleden doorwerkt in het moderne historisch bewustzijn in en buiten Rusland.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenisvoor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student beschikt over:

 • 9) gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjetunie aan de hand van een recente algemene historische monografie.

 • 10) dieper inzicht in de belangrijkste kenmerken en historische vraagstukken van de geschiedenis aan de hand van gespecialiseerde academische artikelen.

 • 11) vaardigheid in het analyseren van (vertaalde en gepubliceerde) primaire bronnen zoals tijdsdocumenten en egodocumenten met betrekking tot de eigentijdse en latere historische verwerking van de geschiedenis van de Sovjetunie.

 • 12) vermogen tot mondeling en schriftelijk rapporteren over het eigen onderzoek in de vorm van referaat en werkstuk, alsook een reflectie kunnen geven op het onderzoek van anderen in de vorm van actieve participatie aan de groepsbesprekingen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7000 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 2-5, 11, 12

 • Mondelinge presentaties
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9-12

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 12

 • Opdracht 1: midtermtoets (onderzoeksplan)
  getoetste leerdoelen: 9 en 10

 • Opdracht 2: endtermtoets (essayvragen)
  getoetste leerdoelen: 9 en 10

Weging

Werkstuk: 50%
Deeltoets opdracht 1: onderzoeksplan: 10%
Deeltoets opdracht2: endterm essayvragen: 30%
Twee referaten en participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn. Indien nodig, kan de endtermtoets van essayvragen worden herkanst.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Tevens wordt gelegenheid tot inzage en bespreking van alle toetsen geboden.

Literatuur

 • Lees ter voorbereiding op het eerste college het inleidende historiografische hoofdstuk 1 uit The Cambridge History of Russia. Volume III van R.G. Suny, ‘Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the West wrote its history of the USSR’ (p. 5-64).

 • Aanschaffen: Orlando Figes, Revolutionary Russia, 1891-1991 A Pelican Introduction (London 2014)

 • Beschikbaar als e-book via UBL: Ronald Grigor Suny ed., The Cambridge History of Russia. Volume III The Twentieth Century Chapters 1-13 (Cambridge 2006), ook beschikbaar via de boekwinkel in paperback-uitgave.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. J.H.C. Kern

Opmerkingen

Lees ter voorbereiding op het eerste college het inleidende historiografische hoofdstuk 1 uit The Cambridge History of Russia. Volume III van R.G. Suny, ‘Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the West wrote its history of the USSR’ (p. 5-64).