Studiegids

nl en

Gender en Recht

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Toegelaten tot een Honours College Law

Beschrijving

In dit honoursvak zoomen we in op het boeiende snijvlak van gender en recht.

Het terrein van gender en recht kan tot op heden op maar weinig aandacht rekenen op de Nederlandse rechtenfaculteit. Tegelijkertijd verwerven gender issues een steeds prominentere plek in het publieke debat. Waar in de jaren negentig wel werd gezegd dat met de inwerkingtreding van de Algemene wet gelijke behandeling (AWBG) het eindpunt van de strijd voor gelijkheid was bereikt, lijken zowel vrouwen als mannen er in toenemende mate van overtuigd dat dit niet helemaal het geval is.

Steeds meer jonge vrouwen en mannen spreken zich dan ook uitdrukkelijk uit als feminist en kaarten issues als gender stereotypering en seksisme aan. Recent heeft de #MeToo beweging daarbij het probleem van seksueel geweld en intimidatie ook in Nederland, duidelijk op de agenda gezet. Ook de oneerlijke verdeling van onbetaalde zorgtaken tussen de verschillende genders is de laatste jaren een punt van steeds meer aandacht. Daarbij is er een toenemend besef dat gender-gelijkheid niet alleen over de problemen van witte en hoogopgeleide vrouwen gaat.

Leerdoelen

Aan het eind van dit vak:
1) kunnen studenten verschillende stromingen op het terrein van “gender & recht” benoemen en beschrijven;
2) kunnen studenten deze verschillende stromingen contrasteren en kunnen ze beargumenteren wat de voor en nadelen van de verschillende stromingen zijn.;
3) kunnen studenten de verschillende rechtsinstrumenten op het terrein van gender en recht benoemen en kritisch evalueren;
4) kunnen studenten vier verschillende thema’s op het gebied van gender en recht die in dit vak worden behandeld identificeren en hierover een beargumenteerde mening formuleren.
Daarnaast:
5) kunnen studenten maatschappelijke organisaties werkzaam op het gebeid van recht en gender identificeren en analyseren hoe deze organisaties verandering proberen te realiseren
6) kunnen studenten de in dit vak verworven kennis toepassen in de analyse van hun werkwijze
7) kunnen studenten een interview afnemen, een toegankelijke tekst schrijven voor een website en een infographic maken

Onderwijsvormen

Het eerste deel van dit vak bestaat uit vier interactieve werkgroepen van (in corona tijden) maximaal 2 uur, en heel incidenteel iets langer, en een excursie (n.t.b., natuurlijk onder corona voorbehoud). In deze werkgroepen onderzoeken we de relatie tussen gender en recht. Is gelijkheid tussen mannen en vrouwen een kwestie van gelijke rechten? Of is dat niet genoeg en gaat het erom de impliciete manieren waarop het recht de dominantie van mannen in stand houdt bloot te leggen? Welke rol heeft het recht in het creëren en instandhouden van ideeën over sekse? En welke rol heeft het recht ten aanzien van vrouwen uit culturele of etnisch minderheden? Welk effect hebben deze impliciete vooroordelen eigenlijk op mannen? Welke wet- en regelgeving is er eigenlijk in Nederland om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen? En hoe effectief is het recht als instrument om gender discriminatie tegen te gaan?

In het onderzoeken van deze meer theoretische vragen passeren verschillende issues de revue, onder meer: economische ongelijkheid, het huwelijksgevangenschap waarin sommige vrouwen zich in Nederland bevinden en “sexual and gender based violence” in internationaal strafrecht. Hoewel het vak zich met name op Nederland richt worden ook voorbeelden uit andere landen aangehaald.

Het tweede deel van het vak bestaat uit twee practicumbijeenkomsten.
Studenten nemen in tweetallen verschillende Nederlandse organisaties werkzaam op het snijvlak van gender en recht onder de loep. Daarbij interviewen ze ook medewerkers van de betreffende organisatie. De onderzoeken monden uit in korte artikelen die de basis van een website zullen vormen.

Periode

Alle bijeenkomsten zijn van 17.15-19.15 (en i.v.m. een gastspreker 1 sessie wellicht tot 20.15 uur
en, mede afhankelijk van mogelijkheden en corona, wellicht 1 ochtend,
en in beginsel valt er één week/woensdag uit)

De navolgende data zijn voorlopig en dus onder voorbehoud:
Woensdag 3 februari 2021
Woensdag 10 februari 2021
Woensdag 17 februari 2021
Woensdag 25 februari 2021
Woensdag 3 maart
Woendag 10 maart 2021
Woensdag 17 maart
In de (loop van de ) week van 29 maart: presentatie eindopdracht

Toetsing

Zoals een HC Law vak betaamt wordt dit vak niet afgesloten met een tentamen. In plaats daarvan worden studenten beoordeeld aan de hand van vier korte essays en een eindopdracht. De eindopdracht bestaat uit diverse deelopdrachten. Echter, studenten werken aan de deelopdracht in tweetallen en hebben ook ruim de gelegenheid hier tijdens de practicumbijeenkomsten en onder begeleiding van de docent aan te werken.

  1. Vier korte essays (van elk 500 woorden ter voorbereiding op de vier interactieve werkgroepen). Dit telt in totaal voor 50% van het eindcijfer.

  2. De eindopdracht telt ook voor 50% van het eindcijfer.
    De eindopdracht bestaat uit drie nader te bepalen eindproducten, hoogstwaarschijnlijk een blog (700 woorden), een infographic, en een presentatie van vijf minuten.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De verplichte literatuur voor dit vak bestaat uit artikelen en hoofdstukken uit boeken. Deze literatuur beschikbaar via de bibliotheek. Waar mogelijk zullen links naar artikelen en hoofdstukken worden opgenomen in de syllabus om het zoeken van de literatuur te vergemakkelijken.

Aanmelden

Via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl

Minimum en maximum aantal deelnemers

18

Contact

Vakcoördinator: Annelien Bouland LLM MSc
Werkadres: Van Vollenhoven Instituut
Bereikbaarheid: e-mail en telefonisch
Telefoon: 071 527 7257
E-mail: a.m.bouland@law.leidenuniv.nl