Studiegids

nl en

Stage - Rechtspraktijk

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Uitgangspunt is dat de studenten op het stageadres o.a. zelfstandig en inhoudelijk (juridische of mede juridisch-gerelateerde) werkzaamheden van enige omvang voorbereiden en/of uitvoeren. Daarnaast kan een stage (deels/mede) een ‘meeloop stage’ zijn.
Stageadressen dienen voorafgaand aan de stage te zijn goedgekeurd door de 1e of 2e coördinator van dit vak.

Jaarlijks ontvangen de 3e jaars studenten begin september over dit vak/onderdeel een mail met nadere info - en in september vindt er ook o.a. over dit vak een voorlichtingsbijeenkomst plaats.
Die mail gaat over het maken en belang van een goede cv en sollicitatiebrief, en heeft als bijlagen lijsten met mogelijke stageadressen waaraan je kan denken alsmede soorten instanties/werkgevers en de soorten functies/werkzaamheden.

Door de corona en alles wat dat met zich meebrengt blijkt het sedert half maart 2020 niet meer zo gemakkelijk om een stage te vinden/krijgen. Een aantal studenten kon de stage vervolgen online/remote, een enkele student mocht dat gewoon op kantoor doen, velen werden uitgesteld tot mei/juni c.q. de zomer), maar vele stages zijn ook opgeschoven naar nog later dit jaar of geannuleerd.
En inmiddels (12 aug 2020) hebben enkele studenten voor 2020-21 toch een stage weten te regelen, maar er zijn veel kantoren en instanties die stages voorlopig niet doen en/of uitstellen of pas plannen in mei-aug. 2021 (en in dat geval weet je dan natuurlijk ook niet of het er uiteindelijk van komt!).
Houdt er in je studieplanning dus rekening meer dat het risico bestaat dat je in 20-21 moeilijk of niet een stage zult vinden, en dat die ook niet kan doorgaan. Maak dus altijd een plan B met een alternatief. Dat kan een ‘gewoon’ vak zijn, maar in de vakbeschrijving van bv. een ander ‘bijzonder’ onderdeel/vak zoals Onderzoeksassistent schets ik daar een veel rooskleuriger beeld qua doorgaan van projecten!

Voor de 5 ec bij een stage geldt een norm van minimaal een maand met vijf dagen per week (met weken van 36-40 uur);
voor toekenning van 10 ec aan de stage HC-Law dient er minimaal twee maanden werk te zijn verricht van 5 dagen per week (met weken van 36-40 uur);
het minimale aantal weken wordt mede bepaald door de omvang en het juridisch gewicht (de moeilijkheidsgraad) van de werkzaamheden.

Leerdoelen

Na de stage is de student beter in staat om zelfstandig werkzaamheden van enige omvang op academisch (juridisch) niveau voor te bereiden en uit te voeren (zoals verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en – mondeling en schriftelijk – aanbevelingen en suggesties doen). Tevens heeft betrokkene kennis gemaakt met de dagelijkse gang-van-zaken en praktijken bij een werkgever.

Onderwijsvorm

Soort – soort practicum

Toetsing

Er is in september 2020 over o.a. dit vak een voorlichtingsbijeenkomst.

De stage mondt uit in het schrijven van een stageverslag. Het stageverslag is voor de vakcoördinator, de trajectcoördinator van HC-Law en zo nodig de Examencommissie. Een stage mondt, na het verslag en zo nodig na ruggenspraak met de stagebegeleider van het stageadres, uit in de beoordeling voldaan/voldoende of niet-voldaan/onvoldoende.

Eisen stageverslag: Omvang 2.000, max. 3.000 woorden (ongeveer 5-7 pagina’s). Bevat: korte beschrijving van de organisatie waar de stage is gelopen (inleiding), + een beschrijving van de verrichte werkzaamheden of een keuze daaruit (middenstuk ); [NB Het middenstuk mag niet hoofdzakelijk bestaan uit passages die zijn overgenomen uit stukken die tijdens de stage zijn geschreven, maar moet een zelfstandige ver(ant-)woording zijn van de wijze waarop de stage is vervuld.] + reflectie op eigen ontwikkeling, niet zozeer vakmatig als wel op vaardigheden niveau (wat heb ik – min of meer los van het vakmatige – nou geleerd over mijzelf, hoe heb ik werken bij en voor een instantie en met collega’s ed. ervaren, wat ging goed, welke aspecten van mijn functioneren hebben nog aandacht nodig?); + een eigen evaluatie van de stage (waardering, nut en conclusie). Verslag bevat tevens gegevens student en naam en contactgegevens van de persoon of personen binnen de organisatie voor wie werkzaamheden zijn verricht.
Het stageverslag altijd sturen naar: honours@law.leidenuniv.nl

Aanmelden

Stages moeten worden gemeld bij honours@law.leidenuniv.nl. Meld je stage zodra deze min of meer geregeld is (en niet na aanvang). Goedkeuring vindt zo nodig plaats door mr. K. Boonen.

Contact

  • Vakcoördinator: mr. K. Boonen

  • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C0.23

  • Bereikbaarheid: op afspraak via het OIC

  • Telefoon: 071- 527 8787

  • E-mail: honours@law.leidenuniv.nl