Studiegids

nl en

Van Hellas tot de Himalaya: Grieks cultuurcontact in Eurazië

Vak
2020-2021

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Dit werkcollege is gekoppeld aan het kerncollege ‘Global Connections’, en benadert dit thema vanuit een Grieks/Hellenistisch perspectief. Gedurende de colleges volgen studenten Hellenistische interacties en migraties ten Oosten van de Mediterrane wereld. Hierbij komen Commagene, Perzië, Bactrië en het Maurya Rijk van India aan bod, gedurende de periode ca. 500 BCE – 200 CE. Het college biedt zo een overzicht van deze interacties en historische regio’s, maar gaat vooral in op interpretatieve vraagstukken over de ‘impact’ van cultuurcontact op gebied van identiteit, innovatie en politiek, en hun samenhang zoals blijkt uit zowel de literaire als materiële cultuur. Deze insteken zullen telkens terugkomen per regio, en vormen een rode draad voor de student. Zo kan een complex proces als Hellenistisch cultuurcontact in Eurazië toch specifiek bediscussieerd worden, en wordt de student getraind in historische interpretatie binnen een breed theoretisch kader, waarbij o.a. globalisatie en acculturatie aan bod komen. Naast recente secundaire literatuur (incl. Mairs, Boardman, Strootman en Versluys), staan Griekse literaire bronnen centraal (incl. Strabo, Arrianus, Megasthenes en Griekse epigrafie uit Bactrië en India). Debatteren, essayschrijven en presentaties maken tevens deel uit van de studentparticipatie tijdens dit vak.

Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij: a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen; b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken; c. een wetenschappelijk debat analyseren; d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij; a. een realistische planning hanteren; b. een probleemstelling en deelvragen formuleren; c. een beargumenteerde conclusie formuleren; d. feedback geven en ontvangen; e. aanwijzingen van de docent verwerken.

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij: a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen; b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken; c. een wetenschappelijk debat analyseren; d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij; a. een realistische planning hanteren; b. een probleemstelling en deelvragen formuleren; c. een beargumenteerde conclusie formuleren; d. feedback geven en ontvangen; e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 1. kan analyseren hoe Hellenistisch cultuurcontact plaatsvond in verschillende regio’s en waarom de impact daarvan relevant is voor historische studies;
 2. kan aan de hand van voorbeelden beargumenteren in hoeverre historische bronnen en historische narratieven elkaar aanvullen of tegenpreken aangaande Hellenistisch cultuurcontact buien de Mediterrane regio;
 3. kan de studie van relevante historische bronnen koppelen aan een breder theoretische begrip van socio-politieke processen en veranderingen in deze regio’s vanuit een Hellenistisch perspectief.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie getoetste leerdoelen: 5, 6-9
  Opdrachten

 • Opdracht 1 (introductie thematiek)
  getoetste leerdoelen: 6-9

 • Opdracht 2 (historisch debat)
  getoetste leerdoelen: 1, 6-9

 • Opdracht 3 (tekstuele bronnen)
  getoetste leerdoelen: 3, 6-9

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Opdrachten (gemiddelde): 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Selecties uit onderstaande literatuur worden verder uitgewerkt en weergegeven in de syllabus

 • Boardman, J. 2015. The Greeks in Asia. Thames & Hudson

 • Mairs, R. 2014. The Hellenistic Far East: archaeology, language and identity in Greek Central Asia. University of California Press.

 • Strootman, R. et al. 2017. Persianism in Antiquity (Oriens et Occidens Band 25). Franz Steiner Verlag.

 • Versluys, M. J. 2017. Visual style and constructing identity in the Hellenistic world: Nemrud Dağ and Commagene under Antiochos I. Cambridge University Press.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M.E.J.J. van Aerde

Opmerkingen

Niet van toepassing.