Studiegids

nl en

Nederland en de Europese Unie

Vak
2020-2021

Beschrijving

Wat is de houding van Nederland ten opzichte van de Europese Unie? (Hoe) is deze door de jaren heen veranderd en hoe kunnen we deze verandering verklaren? Deze vragen staan centraal in de seminar ‘Nederland en de EU’. Nederland is al sinds het begin van de Europese Unie betrokken als grondlegger en bijna elke Nederlandse institutie was lange tijd pro-Europees. Zowel regeringen, ministeries, parlementariërs, rechters, eurocommissarissen, partijen, kiezers, belangengroepen als media stonden lange tijd positief tegenover Europese integratie en samenwerking. Sinds het referendum over de EU-grondwet in 2005, waarin een meerderheid tegen stemde, lijkt dit sterk te zijn veranderd. Vanaf dat moment leek het of Nederland Europese integratie minder steunde. De regering en het parlement werden terughoudender over uitbreiding van de Europese Unie maar ook wat betreft de financiële bijdrage aan de Europese begroting, het steunen van Griekenland tijdens de schuldencrisis en het opzetten van een EU corona herstelfonds. Heeft Nederland een pro-Europees standpunt ingewisseld voor een meer eurosceptische houding? Was er in het verleden niet eerder sprake van euroscepsis? En is Nederland in vergelijking met andere landen wel zo eurosceptisch vandaag de dag?

In deze seminar onderzoeken we de relatie tussen Nederland en de EU vanuit diverse perspectieven. In deze cursus leren studenten de achtergrond van de relatie tussen Nederland en de EU, alsmede de (veranderende) opstelling van onder meer Nederlandse burgers, regeringen, partijen en belangengroepen kennen en verklaren. Dit doen we door kritisch te kijken naar hoe de Nederlandse houding tegenover de EU zich heeft ontwikkeld en deze verandering te duiden door middel van verschillende theoretische invalshoeken.

Leerdoelen

Doel 1: De houding van Nederlandse instituties en politieke aspecten ten opzichte van de Europese Unie begrijpen.
Doel 2: Nationale houdingen over Europese integratie kritisch kunnen bevragen.
Doel 3: Het kunnen toepassen van theoretische inzichten op de veranderende houding van nationale instituties ten opzichte van de Europese Unie.

Onderwijsvorm

Deze cursus is een seminar, wat betekent dat de stof wordt behandeld door middel van de input van studenten. Per week zijn er twee bijeenkomsten en elke week staat 1 Nederlandse institutie of politiek aspect centraal. Iedere student geeft eenmaal een presentatie, waarna groepsdiscussie plaatsvindt. Over de wekelijkse thema’s moet een schriftelijke opdracht worden gemaakt en aan het eind volgt een eindpaper. Nadere informatie hierover volgt in de syllabus.

Studielast

280 uur, waarvan 30 uur werkgroep, 150 uur literatuurstudie en voorbereiding van de bijeenkomsten en 100 uur voor de eindpaper

Toetsing

Toetsing bestaat uit drie delen:
Wekelijkse schrijfopdrachten ter voorbereiding van de bijeenkomsten (in totaal 20% van het cijfer)
Presentatie (20% van het cijfer)
Eindpaper (60% van het cijfer)

Brightspace

Brightspace biedt verdere informatie over de thema’s die in de cursus aan de orde komen.

Literatuur

Vollaard, H., van der Harst, J., & Voerman, G. (2015) Van aanvallen! Naar verdedigen?: De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie 1945-2015. Boom bestuurskunde: Den Haag.
Een lijst met aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace in januari 2021.

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab 'Jaar 3'.

Rooster

Rooster