Studiegids

nl en

Bouwrecht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Bouwrecht omvat een grote verscheidenheid aan regels die betrekking hebben op één bepaalde maatschappelijke activiteit: het bouwen. De cursus Bouwrecht is opgebouwd rond het chronologische verloop van een bouwproces. Allereerst wordt bezien welke regelgeving van belang is met betrekking tot de vraag of een bepaald bouwplan juridisch uitvoerbaar is. Vervolgens komen de juridische aspecten aan de orde van het ontwerpstadium, de aanbestedingsfase en de fase van uitvoering. Aan twee voor het bouwrecht typerende verschijnselen zal bijzondere aandacht worden besteed: het gebruik om op de rechtsverhoudingen tussen de bouwparticipanten algemene voorwaarden toepasselijk te verklaren, en de gewoonte om de berechting van bouwgeschillen op te dragen aan vaste arbitrage-instituten.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het verkrijgen van kennis en inzicht in de diverse aspecten van het bouwrecht, waarbij privaatrechtelijke aspecten centraal staan. Deze kennis en dit inzicht worden verkregen door bestudering van de positie van de betrokken partijen in het bouwproces, in het bijzonder de architect en de aannemer, en de wijze waarop het bouwproces contractueel gestalte krijgt en geschillen worden opgelost. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • heeft kennis van en inzicht in het bouwrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan;

 • is in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp) wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het bouwrecht en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het bouwrecht zich ontwikkelt en manifesteert;

 • is in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het bouwrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Beschikbaar via de website. Let op: zowel de hoor- als werkcolleges zijn te raadplegen via het werkgroeprooster op de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7 à 8

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2 à 3

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (open vragen); in geval van een klein aantal deelnemers kan worden besloten het (her)tentamen mondeling af te nemen. U wordt daarvan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Chao-Duivis e.a., Bouwrecht in kort bestek, uitgave IBR Den Haag (laatste druk)

 • J.M. Hebly (red.), Rechtspraak & Regelgeving Bouwrecht, uitgave Berghauser Pont, studenteneditie (laatste druk)

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaat recht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie; Burgerlijk Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.