Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Entrepreneurial Finance

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Entrepreneurial Finance gaat over het aanwenden en aantrekken van vermogen, onder andere door jonge innovatieve ondernemingen. Een onderneming is gericht op het creëren, leveren en innen van waarde. In entrepreneurial finance wordt dit proces vanuit de accounting en de finance benaderd; de verschillen tussen deze invalshoeken spitsen zich vooral toe op waarde. In de accounting is waarde gebaseerd op de betaalde prijs. In de financiering is waarde de contante waarde van de (onzekere) toekomstige kasstromen. Waardecreatie kent verschillende dimensies die vanuit verschillende invalshoeken – veelal separaat – worden bestudeerd. Twee belangrijke aspecten zijn de wijze waarop wordt geïnvesteerd en de wijze van financiering. Hoe kan worden bepaald of een beoogde investering financieel aantrekkelijk is? Hoe worden de relevante kasstromen van een investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met onzekerheid? In de financiering staan verschillende vermogenssoorten en de vermogenskosten daarvan, vermogensstructuur en de contractuele relatie met de private-equity belegger centraal.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Inzicht verkrijgen in diverse dimensies van waarde en de aspecten die een rol spelen bij de waardering van een investering, aandeel, of van de onderneming als geheel. Het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met cijfermatige onderbouwingen zonder de achterliggende concepten te veronachtzamen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen toepassen van de basistechnieken van de accounting en financiering in kleine casus. Bij de accounting staan de boekwaarde balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht centraal, met de elementaire beginselen van de accounting. In de financiering staat de marktwaardebalans centraal en de beginselen van de financiële rekenkunde.

 • Het verband tussen waarde, kasstromen en rendement kunnen beschrijven en toepassen bij de investeringsanalyse, de waardering van aandelen en de onderneming.

 • Kunnen benoemen en uitleggen van de contractuele problemen (agency theorie en informatie asymmetrie) die bij het aantrekken van vermogen (financiering) een rol spelen en eventuele oplossingen van deze problemen.

 • De relatie en de verschillen tussen accounting en finance kunnen uitleggen en toepassen op het terrein van waardering.

 • Het kunnen uitleggen en toepassen van het operationele en financiële risico en de relatie met het geeiste rendement op het vermogen.

 • Separate inzichten van entrepreneurial finance kunnen integreren, ook met andere bedrijfswetenschappelijke disciplines, in het bijzonder strategie en marketing.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. T.L.M. Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van betreffende hoofdstukken en artikelen per week.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. T.L.M. Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen en voorbereiden van casus. Studenten die zich niet hebben voorbereid worden uit de werkgroepen verwijderd.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (80%)

 • Schrijfopdracht (20%). Weergeven van waardecreatie en waardebepaling door een beursgenoteerde onderneming waarbij inzichten, uit de theorie van de entrepreneurial finance moeten worden geïntegreerd met strategische en marketing gerelateerde theorieën.

Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel dat herkanst kan worden. Het cijfer van de schrijfopdracht geldt ook voor de herkansing, maar niet voor een volgend jaar (het cijfer blijft dus alleen gedurende het collegejaar geldig). Gedurende de onderwijsperiode van het vak wordt nadere informatie over de schrijfopdracht verstrekt.

Inleverprocedures
Nader te bepalen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases, artikelen en hetgeen is behandeld tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Syllabus Inleiding accounting voor Entrepreneurial Finance. Deze wordt op Brightspace opgenomen

 • Brealey, R.A., S.C. Myers, A.J. Marcus (BMM), Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, (de relevante hoofdstukken zijn opgenomen in het rooster). Wachten met aanschaffen; de gewenste druk wordt op Brightspace bekend gemaakt.

Werkboek:

 • Dit bevat voornamelijk roostertechnische zaken. Het werkboek wordt op Brightspace opgenomen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.L.M. Verdoes;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden (B2.29);

 • Bereikbaarheid: op afspraak;

 • Telefoon: 071 – 527 7753;

 • E-mail: t.l.m.verdoes@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Geen.