Studiegids

nl en

Immigratierecht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Migratie is een hoog actueel thema dat bijna dagelijks in het nieuws is. Het gaat vaak om grote vraagstukken zoals hoe we in Europa en Nederland om gaan met mensen die bescherming zoeken tegen oorlog en vervolging in hun land van herkomst, over de vraag of Nederland meer of juist minder migranten zou moeten toelaten en op grond van welke criteria en overwegingen, maar ook over individuele gevallen zoals de regelmatig terugkerende vraag wat te doen met bepaalde kinderen die in Nederland zijn opgegroeid en ingeburgerd maar volgens de geldende regels geen recht hebben om hier te blijven. Al deze vragen hebben te maken met het immigratierecht. Bespreking van de actualiteit is een belangrijk onderdeel van de cursus immigratierecht. Immigratierecht is een boeiend maar ook complex rechtsgebied, mede door de invloed van het EU-recht en internationaal recht. In deze cursus wordt ingegaan op de centrale thema’s binnen het Nederlandse immigratierecht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden onderwerpen als asiel, gezinshereniging en arbeidsmigratie besproken. Voor een gastcollege worden sprekers uitgenodigd die over hun dagelijkse werk komen vertellen. In de voorgaande jaren waren dit asieladvocaten, medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook wordt een bezoek gebracht aan een rechtbank waar een zittingsdag wordt bijgewoond. Op deze manier is er, naast de uitleg van het vreemdelingenrecht, ook aandacht voor immigratierecht in de praktijk en de carrièremogelijkheden binnen dit rechtsgebied.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Doel van het vak is: studenten via een casusgerichte benadering inzicht te verschaffen in het vreemdelingenbeleid, de structuur van de Nederlandse en Europese vreemdelingenwetgeving en rechtspraak, alsmede in de positie van het individu in dit rechtsgebied

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt onderscheid maken tussen het reguliere immigratierecht en het asielrecht.

 • U kunt uitleggen hoe het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving in elkaar zit.

 • U kunt toelichten op welke manier het Europese recht het Nederlandse immigratierecht beïnvloedt en vormt.

 • U kunt de belangrijkste vreemdelingrechtelijke jurisprudentie benoemen en demonstreren wat daarvan de betekenis is voor de individuele rechtspositie van de vreemdeling.

 • U kunt aan de hand van een casus beargumenteren met behulp van nationale en Europeesrechtelijke regelgeving, jurisprudentie en literatuur of en zo ja welk verblijfsrecht moet worden toegekend.

Rooster

Beschikbaar via de website en enkele weken voor aanvang van het vak op Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Het vak bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarvan 7 het karakter van een interactief hoorcollege hebben, 2 bijeenkomsten hebben meer het karakter van een werkgroep waar casussen worden besproken, er is 1 vragenuurtje, we hebben 1 gastcollege en 1 bezoek aan de vreemdelingenkamer van de rechtbank Den Haag,

 • Naam docent: Mr. drs. G.G. Lodder

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen literatuur (wordt nader bekendgemaakt op Brightspace) en maken van casusopdracht.

 • Aanwezigheid bij de colleges is verplicht; niet nakoming hiervan kan leiden tot de uitsluiting van het vak.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van vier deeltoetsen: Tentamen (vorm nader te bepalen) (50% eindcijfer), twee casusopdrachten (elk 20% eindcijfer en een verslag van het bezoek aan de rechtbank (10% eindcijfer)

 • Alleen studenten die beide casus opdrachten hebben ingeleverd en het verslag van het rechtbankbezoek (verplichte onderdelen omdat dit vak een praktische oefening bevat) worden toegelaten tot het tentamen..

 • Studenten van wie het gemiddelde cijfer van het tentamen en de schriftelijke opdrachten lager is dan een 5,5 krijgen de mogelijkheid om het tentamen te herkansen. Alleen studenten die alle schriftelijke opdrachten hebben ingeleverd hebben toegang tot de herkansing van het tentamen. De casusopdrachten en het verslag van het rechtbankbezoek kunnen niet worden herkanst. Het cijfer dat is behaald voor de herkansing van het tentamen vervangt het gewogen gemiddelde cijfer van de vier opdrachten.

 • Eventuele voldoende deelcijfers zijn alleen geldig tijdens het lopende studiejaar. Indien het vak na afloop van het studiejaar nog niet is behaald, komen eventuele voldoende deelcijfers te vervallen.

Inleverprocedures
Brightspace

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens colleges.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • G.G. Lodder, Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, Den Haag: Sdu 2018.

 • Reader (verkrijgbaar bij Readeronline).

Aanbevolen studiemateriaal
Zie Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. drs. G.G. Lodder

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Kamer C1.02

 • Bereikbaarheid: maandag – donderdag

 • Telefoon: 071 – 527 7727

 • E-mail: g.g.lodder@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 3596

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen