Studiegids

nl en

Onroerendgoedrecht II

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Voor deelname aan het tentamen dient ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht te zijn gehaald, en voor het andere vak dient ten minste een vier te zijn gehaald.
Het behalen van het vak Onroerendgoedrecht I is geen instapeis voor het vak Onroerendgoedrecht II. Studenten wordt echter ten zeerste aangeraden om de vakken in de voorgeschreven volgorde te volgen.

Beschrijving

In het vak Onroerendgoedrecht II staan de beperkte rechten centraal die gevestigd kunnen worden op onroerende zaken (en bepaalde andere registergoederen zoals erfpacht en appartementsrechten). Het gaat hierbij enerzijds om beperkte genotsrechten: erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden. Anderzijds vormt het hypotheekrecht een apart onderdeel. Dit beperkte zekerheidsrecht is van groot belang bij de financiering van onroerend goed.
Aandacht gaat ook uit naar de rechtsfiguur van het appartementsrecht.
De centrale rol die de notaris speelt in het onroerendgoedverkeer, komt bij al deze onderdelen aan de orde.
Het vak bouwt voort op eerdere civielrechtelijke vakken en leert u mede om de (reeds) verworven kennis toe te passen op verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het onroerendgoedrecht. Ook het burgerlijk procesrecht (executie en beslag) speelt een rol.

Leerdoelen

Doel van het vak (algemeen):

Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het onroerendgoedrecht, in het bijzonder de onderdelen hiervan die verband houden met (i) beperkte genotsrechten op registergoederen (ii) hypotheek en (iii) appartementsrechten.

Leerdoelen:

 • U bent in staat om zelfstandig rechtsvragen te abstraheren uit een min of meer complexe casus over onroerendgoedrecht (in bovenbeschreven zin) en u bent in staat om deze rechtsvragen aan de hand van wetgeving, rechtspraak en doctrine te analyseren en juridisch gefundeerd schriftelijk te beantwoorden.

 • U bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende leerstukken van het onroerendgoedrecht (in bovenbeschreven zin) en u kunt deze leerstukken plaatsen in het perspectief van de beginselen van het verbintenissenrecht en het goederenrecht.

 • U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op rechtspraak en (ontwerp-)wetgeving op het gebied van het onroerendgoedrecht (in bovenbeschreven zin) en u heeft oog voor de maatschappelijk context waarin het onroerendgoedrecht zicht ontwikkelt en voor de rol die de notaris speelt in het onroerendgoedverkeer.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en mr. H.J. Weijers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de literatuur en jurisprudentie zoals deze in de syllabus voor de individuele hoorcolleges is opgegeven.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en mr. H.J. WeijerEs

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in de syllabus is opgenomen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk (her)tentamen, open vragen naar aanleiding van verschillende casus. Er zijn geen deeltoetsen, tussentoetsen of praktische oefeningen die als voorwaarde gelden om deel te kunnen nemen aan het tentamen.

Examenstof
De examenstof bestaat uit de (onderstaand opgegeven) literatuur, de syllabus en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Pitlo/Reehuis Heisterkamp, Het Nederlands burgerlijk recht Deel 3, Goederenrecht, met bijdragen van G.E. van Maanen & G.T. de Jong, laatste druk, Deventer: Kluwer 2019.

Syllabus:

 • Syllabus Onroerend Goedrecht 2021-2022. In de syllabus zijn de vraagstukken voor de werkcolleges en verwijzing naar aanvullende literatuur, jurisprudentie en/of recente (ontwerp-) wetgeving opgenomen. De syllabus Onroerend Goedrecht 2021-2022 wordt naar verwachting eind maart 2022 op Brightspace gepubliceerd. Houd de mededelingen op Brightspace in de gaten.

Reader:

 • Modelakten Notarieel recht, laatste versie. Bestellen via readeronline

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangegeven op Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace. U krijgt toegang tot deze omgeving wanneer u zich via uSis aanmeldt voor een werkgroep van dit vak. Wanneer er geen werkgroepen worden aangeboden, schrijft u zich dan in voor de hoorcolleges.

Inschrijven voor en deelnemen aan het tentamen kan alleen indien u ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht heeft gehaald, en voor het andere vak ten minste een vier heeft gehaald.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. H.J. Weijers

 • Werkadres: KOG, kamer C2.16

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7880

 • E-mail: h.j.weijers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl