Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Sociaal recht, arbeidsrecht en reorganisatie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Arbeidsrecht (Bachelor 2 gebonden keuzevak).

Beschrijving

Bedrijven en overheden reorganiseren. Verandering is een constante. Of er een economische crisis heerst, of ook al het heel goed gaat: de omstandigheden veranderen en de organisaties ook. Hoe is reorganisatieontslag geregeld? Kan een werkgever wijzigingen (salaris, functie, werkplek) opleggen aan werknemers als er een bedrijfseconomische noodzaak is. Wat is bij dit alles de rol van vakbonden en de ondernemingsraad? Kunnen zij reorganisaties tegenhouden of bijsturen? Zijn de afspraken die zij maken bindend voor werknemers die daar nadeel van ondervinden. En: wat is de betekenis van de rechten uit de arbeidsovereenkomst als de werkgever wordt overgenomen (overgang van onderneming)?

Deze en andere reorganisatie-gerelateerde vragen rond het arbeidsrecht staan centraal in dit vak. Het vak bouwt voort op het Ba2-vak Arbeidsrecht: kernonderwerpen van het sociaal recht worden toegespitst op reorganisaties besproken.

De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen: arbeidsrechtelijke gevolgen van fusies en overnames, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslag, de rol van ondernemingsraden en vakbonden bij reorganisaties, sociaal plan, werkloosheidsuitkering bij reorganisatieontslag.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Introductie in het arbeidsrecht inzake herstructureringen van ondernemingen. Inzicht verkrijgen in de relatie tussen individueel, collectief en Europees arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, alsmede raakvlakken met het ondernemingsrecht. Vaardigheden casus oplossen en academische houding. Onderzoekprogramma MI: Hervorming van sociale regelgeving

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven: Vaardigheid in toepassing arbeidsrecht op concrete situaties, probleemoplossing, inzicht in achtergronden van collectief arbeidsrecht.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Schriftelijk beantwoorden van casus. Bestuderen opgegeven literatuur.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen.

 • In geval van een klein aantal deelnemers wordt de herkansing mondeling afgenomen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur (incl, de aanvullende materialen op Brightspace) en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L.G. Verburg e.a., Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer 2020 (of een recentere druk, zie Brightspace)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: BJu(juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens (red.), Arresten Arbeidsrecht, Den Haag: BJu (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • Aanvullend materiaal, wordt op Brightspace geplaatst

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. B. Barentsen

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8932/ 7713

 • E-mail: b.barentsen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak vormt een ideale voorbereiding voor de Masterrichting arbeidsrecht.