Studiegids

nl en

Technologie en privaatrecht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Inleiding burgerlijk recht.

Beschrijving

Het is niet vereist dat het vak verbintenissenrecht is gehaald om aan dit keuzevak te kunnen deelnemen, maar het wordt wel aanbevolen dat dat vak is gehaald of gevolgd.

Juristen worden in toenemende mate geconfronteerd met privaatrechtelijke vragen over bestaande en nieuwe technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence (AI), eHealth, robots, blockchain, smart contracts, e-commerce en cloud. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: (1) wie is gebonden aan en aansprakelijk voor rechtshandelingen en onrechtmatige daden van zelfhandelende en/of zelflerende robots en AI, (2) wat zijn smart contracts op de blockchain, hoe moeten ze worden uitgelegd en welke remedies zijn beschikbaar bij wilsgebreken en niet-nakoming, (3) wat zijn bitcoins vermogensrechtelijk gezien, hoe leg je er beslag op en hoe win je ze uit, (4) aan welke eisen moet worden voldaan om online producten en diensten te verkopen en in hoeverre zijn elektronische rechtshandelingen gelijk te stellen met schriftelijke; (5) hoe wordt software in de keten als product verkocht of als clouddienst verricht, wie is waartoe gehouden en waarvoor aansprakelijk?

Dit soort vragen worden in dit keuzevak beantwoord vanuit verbintenissen-, goederen- en burgerlijk procesrechtelijk perspectief. Soms kan dat aan de hand van specifieke wetgeving en jurisprudentie, in andere gevallen moeten daarvoor algemene leerstukken creatief worden toegepast. Verder kunnen slimme contractstructuren worden bedacht en contractclausules opgesteld om technologie te ontwikkelen, verkopen of gebruiken en daarmee gepaard gaande risico’s te adresseren.

In dit interactieve keuzevak wordt niet alleen kennis en inzicht bijgebracht, maar worden studenten ook getraind in voor de praktijk uitermate belangrijke vaardigheden zoals het opstellen, becommentariëren en uitonderhandelen van contractstructuren en -clausules. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring van een docent die niet alleen vaak over dit onderwerp doceert en publiceert, maar ook 20 jaar als advocaat bij een Zuidas-kantoor werkte en daarnaast rechter-plaatsvervanger en arbiter is.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Studenten kunnen evalueren hoe technologische ontwikkelingen in ons verbintenissen-, goederen- en burgerlijk procesrecht kunnen worden ingepast en wat de gevolgen daarvan zijn.

 • Studenten kunnen contractsclausules en -structuren beoordelen voor het ontwikkelen, verkopen of gebruiken van technologie en daarmee gepaard gaande risico’s adresseren.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je hier.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. dr. T.J. de Graaf en mogelijkerwijs nog nader bekend te maken docenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van voorgeschreven materiaal vóór iedere bijeenkomst (materiaal is t.z.t. te vinden op Brightspace)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Het hertentamen kan naar keuze van de docent(en) schriftelijk of mondeling worden afgenomen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
T.z.t. te vinden op Brightspace

Werkboek:
T.z.t. te vinden op Brightspace

Reader:
T.z.t. te vinden op Brightspace

Aanbevolen studiemateriaal
T.z.t. te vinden op Brightspace

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Tycho de Graaf

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: dagelijks, 9:00 – 17:00

 • E-mail: t.j.degraaf@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: dagelijks

 • Telefoon secretariaat: +31 (0)71 527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.