Studiegids

nl en

VAR-pleitwedstrijd

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Met goed gevolg hebben afgelegd van Inleiding Bestuursrecht (Ba-1) en Bestuursprocesrecht (Ba-3).

Beschrijving

Het vak behelst het in teamverband voorbereiden en voeren van een bestuurs(proces)rechtelijke procedure. U neemt het op tegen verschillende teams van de andere juridische faculteiten in Nederland. Na de schriftelijke voorbereiding van uw processtukken volgt het mondelinge gedeelte, bestaande uit het eigenlijke pleiten tijdens de finaledag die jaarlijks in mei wordt georganiseerd door de Vereniging voor bestuursrecht (VAR). De casus van het vak betreft steeds een actueel en inhoudelijk uitdagend bestuursrechtelijk onderwerp en vergt veel zelfstandig onderzoek. Deelname aan het vak vindt plaats onder begeleiding van een of meerdere medewerkers van de afdeling Staats- en bestuursrecht. Naast de inhoudelijke begeleiding bij het schrijven van de processtukken zullen verschillende pleitoefeningen worden gehouden ter voorbereiding op de pleitwedstrijd.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Oefenen in het opstellen van bestuursrechtelijke processtukken en het pleiten in een bestuursrechtelijke casus; vergroting van de kennis van het bestuurs(proces)recht; verbetering van schrijf-, mondelinge en onderzoeksvaardigheden én van argumentatietechnieken.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U heeft grondige kennis van en een diepgaand inzicht in het bestuurs(proces)recht.
2. U heeft grondige kennis van en een diepgaand inzicht in de werking van bestuurs(proces)rechtelijke beginselen.
3. U heeft kennis van een actueel vraagstuk op het terrein van het bestuurs(proces)recht.

Vaardigheden
4. U bent in staat om literatuur, jurisprudentie en overige juridische bronnen en complexe casus die betrekking hebben op bestuurs(proces)recht diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
5. U bent in staat om zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek).
6. U bent in staat om actief een onderbouwd standpunt in te nemen in discussies over (actuele en maatschappelijke) onderwerpen die het bestuurs(proces)recht betreffen.
7. U bent in staat om zowel op schriftelijke als mondelinge wijze pleidooi te voeren in een bestuursrechtelijke procedure.

Rooster

N.v.t.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: begeleiding vanaf december t/m mei.

 • Aantal à 2 uur: doorgaans 10 voorbereidende bijeenkomsten, inclusief oefensessies bij bijvoorbeeld de rechtbank en advocatenkantoren.

 • Namen docenten: Nader te bepalen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het in teamverband bestuderen en analyseren van de casus, het verrichten van zelfstandig onderzoek, het opstellen van processtukken en het intensief oefenen van het houden van het pleidooi.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Actieve deelname aan voorbereidingen van het pleitteam (schrijven processtukken en oefenen pleiten) en deelname aan de pleitwedstrijd.

Literatuur

N.v.t.

Aanmelden

Via de afdeling Staats- en bestuursrecht (op eigen initiatief of op uitnodiging).

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. R. Stolk en mr. L.W. Verboeket

 • Werkadres: Steenschuur 25, B1.38

 • Bereikbaarheid: via Secretariaat Staats- en bestuursrecht

 • Telefoon: 071 - 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat:071 - 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl