Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Apotheekbereidingen en Analyse

Vak
2021-2022

Beschrijving

In dit vak leert de student alle achtergronden en bereidingsvaardigheden rondom orale en rectale toedieningsvormen en dermatica. Het blok start met de theorie en eisen rondom het opstellen van een bereidingsprotocol, waarna bereidingsvaardigheden van eerder genoemde toedieningsvormen in practica worden aangeleerd. Eveneens worden ondersteunende hoorcolleges en werkcolleges aangeboden. In de laatste week van dit blok zullen de studenten apotheekbereidingen en grondstoffen kwalitatief en kwantitatief analyseren om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de gehele set aan kwaliteitseisen rondom apotheekbereidingen. Daarnaast wordt in dit vak een proefbereiding gemaakt voor het product uit het ‘ rode draad’ project wat uiteindelijk zal worden samengevoegd in het productdossier waarmee in farmacie en kwaliteit wordt verder gewerkt.

Leerdoelen:

Apotheekbereidingen De volgende toedieningsvormen worden behandeld: oralia, rectale (en vaginale) toedieningsvormen en dermatica. Onderstaande leerdoelen zijn van toepassing op deze toedieningsvormen:

 • De student is in staat een recept aan te nemen en dit recept te beoordelen op de farmacotherapeutische relevantie m.b.t. een mogelijke apotheekbereiding.

 • De student kan een bereidingsprotocol opstellen of hieraan aanpassingen doen indien het protocol onjuist is, met inachtneming van alle kwaliteitseisen.

 • De student heeft kennis van de anatomie en fysiologie van de plaats van werking van het farmacon (respectievelijk maag-darmkanaal, rectum (en vagina) en huid).

 • De student heeft kennis van de chemische en fysische eigenschappen van de belangrijkste farmaca en hulpstoffen en is in staat deze eigenschappen te raadplegen in de diverse naslagwerken.

 • De student heeft kennis van de chemische en biofarmaceutische onverenigbaarheden tussen geneesmiddelen onderling en hulpstoffen.

 • De student is in staat de fysisch-chemische eigenschappen van farmaca en hulpstoffen te relateren aan hun toepasbaarheid in verschillende toedieningsvormen.

 • De student beheerst de bij diverse toedieningsvormen behorende bereidingstechnieken en is in staat te werken met de bijbehorende apparatuur.

 • De student heeft kennis van de stabiliteit en houdbaarheid van de diverse apotheekbereidingen en is in staat om stabiliteit en houdbaarheid te beredeneren indien hierover niets bekend is.

 • De student heeft kennis van de bewaarinstructies en bewaar- en gebruikstermijnen van de diverse apotheekbereidingen en is in staat om bewaarinstructies en bewaar- en gebruikstermijnen te beredeneren indien deze onbekend zijn.

 • De student heeft kennis van de verpakking en verpakkingsmaterialen van de diverse apotheekbereidingen en is in staat om de keuze van verpakking en verpakkingsmaterialen te beredeneren indien deze onbekend zijn.

 • De student heeft kennis van de kwaliteitscontroles en kwaliteitseisen van de diverse apotheekbereidingen en is in staat om de juiste kwaliteitscontroles en kwaliteitseisen te selecteren en beredeneren.

Kwaliteit en arbeidshygiëne

 • De student is in staat de gestelde kwaliteitsnormen van belang voor de betreffende apotheekbereidingen (GPP, NAN en ZAN + richtlijnen, GMP, GLP, GCP) toe te passen.

 • De student is in staat de kwaliteitsmodellen in relatie tot de betreffende apotheekbereidingen (ISO 9000, INK, Arbo-richtlijnen, milieunormen (ISO14000)) toe te passen.

 • De student heeft kennis van arbeidshygiëne en blootstelling aan toxische stoffen en is in staat deze onderdelen op correcte wijze toe te passen in de praktijk.

Analyse van apotheekbereidingen

 • De student is in staat een eigen apotheekbereiding te analyseren met behulp van de scheidings- en bepalingsmethoden voor farmaceutische analyse, zoals aan bod gekomen in het eerste en tweede jaar van BFW.

 • De student is in staat een analysemethode te selecteren m.b.t. kwaliteitsparameters op basis van fysisch-chemische eigenschappen van farmaca.

 • De student is in staat kwaliteitsparameters te identificeren en kwaliteitseisen op te stellen bij een apotheekbereiding.

 • De student is in staat een gehaltebepaling en kwalitatieve analyse van een farmacon uit te voeren, m.b.v. chromatografische en/of spectroscopische technieken en de belangrijkste (analytische) scheidings- en bepalingsmethoden.

 • De student heeft kennis van de kwaliteitseisen Europese Farmacopee: identiteit, gehalte en zuiverheid en kan deze eisen toepassen bij farmaceutische analyse.

 • De student heeft kennis van de analyse van grondstoffen (hulpstoffen en farmaca).

Literatuur

Verplicht

 • Practical Pharmaceutics: An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products; Editors: Bouwman-Boer et al., juni 2015. ISBN: 978-3-319-15813-6

Aanbevolen

 • Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis; Hansen, S.H. et al; 1e druk Wiley; ISBN: 978-0-470-66122-2

Coordinator

Dhr. W.R. Bakker MSc, en Mw Dr. K. Schimmel

Doelgroep

BFW3

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, practica

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (40%) ≥ 5,0

 • Praktische toets apotheekbereidingen, individueel (20%) ≥ 6,0

 • Rode draad project (20%) ≥ 6,0

 • Rapport analyse eigen apotheekbereiding (20%) ≥ 6,0

 • Rode draad project en practica: aanwezigheid en actieve participatie verplicht

Ingangseisen

Alleen toegankelijk voor BFW studenten die zijn toegelaten tot de afstudeerrichting ‘Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie’. Deze selectieprocedure is in april 2021 afgerond. Daarnaast dient het vak Farmaceutische Technologie voorafgaand aan het vak Apotheekbereidingen en Analyse te zijn gevolgd. Inschrijving in uSis voor de colleges en het (her)tentamen is verplicht.