Studiegids

nl en

Inleiding in de Psychologie

Vak
2021-2022

Vrijstelling

Voor deze cursus wordt geen vrijstelling verleend.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de cursus Inleiding in de Psychologie wordt een representatief en samenhangend overzicht van het vakgebied van de psychologie gegeven. De cursus biedt een eerste kennismaking met de belangrijkste stromingen en deelgebieden in de psychologie. De cursus legt het accent bij de kennismaking met de verschillende deelgebieden vooral op wat deze verbindt; dit in tegenstelling tot een presentatie waarin de psychologie niet meer is dan een optelsom van betrekkelijk onafhankelijke deelgebieden.

Leerdoelen

  • Basale kennis over de ontwikkelingen die hebben geleid tot de huidige academische psychologie;

  • Kennis van de belangrijkste theorieën binnen de deelgebieden van de psychologie en hun onderlinge samenhang;

  • Inzicht in de manier waarop (empirisch) onderzoek binnen de psychologie leidt tot theorievorming; en

  • Inzicht in de wijze waarop psychologische theorieën in onderzoek worden getoetst en inzicht in de (praktische en professionele) toepassingen van psychologische theorieën.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.
Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december.
De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten en premasterstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.
Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Onderwijsvorm

15 hoorcolleges van 2 uur en 8 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur.

De hoorcolleges

De docenten behandelen per college 1 of 2 hoofdstukken uit het studieboek (Gray en Bjorklund, zie Studiemateriaal). De docenten bieden in een hoorcollege ondersteuning bij de voorbereiding op het tentamen door uit te leggen, toe te lichten, en illustraties te geven. Tevens verschaffen zij inzicht in hoofd- en bijzaken. Daarnaast zullen de docenten ook andere en/of nieuwe invalshoeken behandelen, recent materiaal aandragen, een onderwerp uitdiepen of juist de psychologische kennis zoals die in het boek wordt gepresenteerd in een bredere context plaatsen.

De werkgroepen

Een werkgroep bestaat uit 1 docent en maximaal 26 studenten (2 samengevoegde tutorgroepen). Met uitzondering van week 40 (de week na 3 oktober) en de tentamenweek komt elke werkgroep wekelijks bijeen; in totaal zijn er dus acht werkgroepbijeenkomsten. Studenten zijn verplicht de werkgroepbijeenkomsten bij te wonen. In een werkgroepbijeenkomst wordt door de docent ondersteuning geboden bij de voorbereiding op het tentamen. Dit betekent overigens niet dat de docent zich in zijn uitleg zal beperken tot de tentamenstof: ook verdieping van de stof en (daarmee) enthousiasmering voor de psychologie staan op het programma. Van de studenten wordt tijdens de werkgroepbijeenkomsten een actieve inbreng verwacht.

Toetsing

Tijdens elke werkgroepbijeenkomst wordt een korte essaytoets afgenomen, waarmee het hierboven besproken leerdoel 'Basale kennis van de stof' in de behandelde hoofdstukken wordt getoetst. De docenten beoordelen de antwoorden en kennen 0 tot 3 punten toe, afhankelijk van correctheid en volledigheid van het toetsantwoord. De resultaten worden omgezet naar een werkgroepcijfer (zie het Werkboek voor een omrekentabel). Het eindtentamen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en wordt afgenomen in het Nederlands. Opgeven voor het eindtentamen kan tot tien dagen van te voren via uSis, en is daarna niet meer mogelijk. Voor het tentamen dient Gray en Bjorklund geheel te worden bestudeerd, met uitzondering van de Statistical Appendix.

In week 40 kunnen de studenten online een deeltoets maken over de hoofdstukken 1 t/m 8. De deeltoets, die bestaat uit 30 meerkeuzevragen, is van belang voor zowel de student als de opleiding Psychologie. De student krijgt feedback over de effectiviteit van zijn of haar wijze van studeren tot dan toe. Voor de opleiding geeft het deeltoetscijfer een indicatie van de vorderingen van de studenten. De deeltoets telt niet mee voor het eindcijfer voor de cursus. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het tentamencijfer (70%) en het werkgroepcijfer (30%). Het werkgroepcijfer blijft geldig bij eventuele volgende tentamengelegenheden.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Gray, P. & Bjorklund, D.F. (2018), Psychology (8th ed.). New York: Worth Publishers. ISBN-10: 1-319-15051-9. ISBN-13: 978-1-319-15051-8.

Ter ondersteuning van de bestudering van Gray & Bjorklund is een Werkboek Inleiding in de Psychologie samengesteld. Hierin zijn per hoofdstuk uit Gray & Bjorklund studievragen opgenomen over belangrijke onderwerpen. Tevens bevat het werkboek voorbeelden van tentamenvragen en informatie over de videofragmenten die tijdens de werkgroepen worden getoond en besproken. De studievragen in het werkboek fungeren als leidraad voor de wekelijkse bespreking van de hoofdstukken van het leerboek. Het werkboek bevat nadere informatie over de wijze waarop het werkgroepcijfer wordt berekend en hoe het wordt meegenomen in de berekening van het eindcijfer. Het werkboek is vanaf half augustus beschikbaar op Brightspace.

Contact information