Studiegids

nl en

Cognitieve Psychologie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cognitieve psychologie bestudeert algemeen menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en motoriek. Cognitief psychologen proberen antwoord te geven op vragen als: hoe herkennen we woorden, hoe onthouden we gebeurtenissen, hoe zetten we gedachten om in spraak, waarom maken wij fouten, hoe lossen we problemen op en hoe verbeteren wij onze cognitieve vermogens? De doelstelling van het vakgebied is om observeerbaar, en in goed gecontroleerde experimenten meetbaar, gedrag te beschrijven en te verklaren.

Leerdoelen

In het inleidende onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft over:

  • De belangrijkste theorieën en modellen voor de verschillende functies en functiestoornissen;

  • Methoden om gedragsverschijnselen te observeren en te meten;

  • Toepassingen van de theoretische inzichten in praktische situaties.
    Het experimenteerpracticum heeft de volgende doelen:

  • Kennis van de wijze waarop een wetenschappelijk verslag is opgebouwd;

  • Toepassing van kennis en inzicht;

  • Verkrijgen van praktische vaardigheid in het opzetten, uitvoeren van Cognitief Psychologisch onderzoek en het analyseren en interpreteren van verkregen resultaten;

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.
Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december.
De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten en premasterstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.
Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur en 4 experimenteerpractica van 2 uur.

Het experimenteerpracticum bestaat uit vier bijeenkomsten in PC-zalen, waar demonstraties worden gegeven en gedragsexperimenten worden uitgevoerd, waarvan de verkregen data worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Over één experiment moet bovendien een kort onderzoeksverslag volgens de APA normen worden geschreven. Eerstejaars voltijd studenten worden automatisch ingedeeld in practicumgroepen; andere studenten moeten zich registreren. Voor meer informatie, zie het werkboek Experimenteerpracticum en Blackboard. Hoewel één van de vier practicumbijeenkomsten mag worden gemist, wordt studenten sterk aangeraden om alle vier bijeenkomsten aanwezig te zijn: alle stof behandeld in de vier bijeenkomsten is tentamenstof. In geval van bijzondere omstandigheden kan een verzoek worden ingediend om éénmalig van groep te wisselen.

Toetsing

Het vak wordt getoetst met een tentamen (1) een multiple choice tentamen van 40 vragen over het boek van Goldberg & Van Hooff en over de Syllabus Computerpraticum en (2) een kort wetenschappelijk verslag van een experiment.Het eindcijfer is een combinatie van het MC tentamencijfer (70%) en het cijfer voor verslag (30%). Het cijfer voor het verslag wordt pas geregistreerd als de practicumopdrachten, voldoende zijn afgerond. Het cijfer voor één van beide onderdelen blijft geldig, ook in een eventueel tweede studiejaar.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

  1. Cognitive Psychology, E. Bruce Goldstein, Johanna (Hannie) C. van Hooff, 2nd edition ISBN: 9781473774353 (Published 2021) or 1st edition ISBN: 9781473734524 (Published: 2018)
  2. Cognitive Psychology CogLab Syllabus (verkrijgbaar via Brightspace)

Contact information

Coordinatoren:

Practica: