Studiegids

nl en

Statistics for Computer Scientists

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit vak maakt studenten vertrouwd met statistiek: de wetenschap die zich bezighoudt met het beschrijven en analyseren van gegevens, met de bedoeling daaruit algemeen geldende conclusies te kunnen trekken. De nadruk ligt op het begrijpen en correct toepassen van statistische methoden, niet op de wiskundige verantwoording van die methoden.

We beschouwen zowel beschrijvende statistiek (methoden voor het beschrijven van een verzameling gegevens) als inferentiële statistiek (methoden voor het afleiden van eigenschappen van een niet volledig geobserveerde populatie uit een representatieve steekproef).

De cursus introduceert de vereiste basisconcepten (toevalsvariabelen, kansen, statistieken, parameters, kansverdelingen, inferentie, punt- en intervalschattingen, hypothesetesten), methoden voor inferentie van specifieke parameters (zoals gemiddelde, standaarddeviatie, correlatie, ...), hypothesetesten betreffende een of meerdere variabelen, en het construeren van voorspellende modellen (lineaire regressie).

Leerdoelen

Gegevens correct kunnen analyseren met behulp van methoden uit de statistiek. Dit vereist inzicht in en kennis van 1) het soort vragen dat behulp van statistische methoden opgelost kunnen worden, 2) statistische methoden die zich hiertoe lenen, en 3) hoe deze methoden correct gebruikt kunnen worden. Tevens is het van belang om te leren hoe uitkomsten van statistische analyses geïnterpreteerd dienen te worden.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege.

Toetsing

  • Er is een schriftelijk tentamen en tijdens het semester moeten drie opdrachten worden uitgewerkt en ingeleverd.

  • De drie opdrachten kunnen niet worden herkanst.

  • Het eindcijfer E wordt berekend als:
    E = max(T, 0,2O + 0,8T),
    waarbij T het tentamencijfer is en O het gemiddelde cijfer van de drie opdrachten.

Literatuur

  • Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition – Fifth Edition, Alan Agresti, Pearson Education, ISBN 9781292220314. Verplicht, nodig voor werkcolleges en open boek tentamen. (Pearson New International Edition – Fourth Edition, ISBN 9781292021669 mag ook.)

  • De slides die via Brightspace beschikbaar zullen worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Statistiek.