Studiegids

nl en

Wetenschapsfilosofie (LAW)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op de verschillende wetenschapsfilosofische stromingen, zoals het positivisme, de hermeneutiek en het kritisch rationalisme. Ook wordt ingegaan op het debat over de waarde van kwalitatief versus kwantitatief onderzoek voor de criminologie. Onderzoekers komen immers in aanraking met verschillende onderzoeksdisciplines, die elk hun eigen methode van onderzoek hebben. Het vak biedt handvatten om hiermee op een correcte en adequate wijze om te gaan.
In dit vak zal aandacht worden besteed aan verschillende ethische stromingen, zoals het utilisme en de deontologie. Met deze inzichten zal worden reflecteert op de mogelijkheden en grenzen bij criminologisch onderzoek en beleid.
Het doel van het vak is om te leren wetenschapsfilosofische kennis toe te passen op de criminologie en aan de hand hiervan te reflecteren op het criminologisch vakgebied. Zo zullen we kijken naar de (botsende) aannames die ten grondslag liggen aan verschillende criminologische stromingen. Door toepassing van wetenschapsfilosofische kennis op situaties uit de praktijk van de criminologie leert u een onderbouwde en genuanceerde visie te ontwikkelen over de waarde van de aangeboden kennis in de studie en de status van wetenschap in onze samenleving.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Methoden en Technieken.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de verschillende wetenschapsfilosofische stromingen differentiëren;

 • beargumenteren wat de status is van wetenschappelijke kennis;

 • wetenschapsfilosofische vragen toepassen op de criminologie;

 • de hedendaagse visies op de verhouding tussen wetenschap en samenleving identificeren en toelichten;

 • ethische dilemma’s die samenhangen met de rol van wetenschap in onze samenleving kritisch bespreken en dit wetenschappelijk rapporteren

Arbeidsmarktvoorbereiding

In dit vak wordt aandacht besteed aan essayistisch en overtuigend argumenteren over maatschappelijke onderwerpen in het licht van wetenschapsfilosofische kennis. Daarnaast leert de student kritisch denken en reflecteren op de ethische gevolgen van beleid.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): prof. mr. dr. M.M. Boone, dr. mr. E.G. van 't Zand

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering vooraf opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: prof. mr. dr. M.M. Boone, dr. mr. E.G. van 't Zand

 • Bij inschrijving voor een werkgroep verplichten studenten zich nadrukkelijk tot schriftelijke voorbereiding van en (inter)actieve deelname aan deze vorm van onderwijs.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient de verplichte literatuur te bestuderen, opdrachten te maken en discussies te voeren.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wetenschappelijk essay I (30%).

 • Wetenschappelijk essay II (70%)

 • Het eindcijfer voor het vak Wetenschapsfilosofie wordt vastgesteld aan de hand van beide deelcijfers, die afzonderlijk voldoende dienen te zijn. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Beide essays kunnen worden herkanst.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt meegedeeld via Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt meegedeeld via Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. mr. E.G. van 't Zand

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: wekelijks inloopspreekuur (uitsluitend op afspraak via mail secretariaat)

 • Telefoon: 071 527 7462

 • E-mail: e.g.van.t.zand@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur, van maandag t/m vrijdag

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl