Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Strafprocesrecht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Inleiding Strafrecht

Beschrijving

In dit vak staat het formele strafrecht, oftewel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. In het onderwijs komen de doelstellingen, dragende beginselen en systematiek van het strafproces(recht) aan de orde. Daarbij wordt voortgeborduurd op in het eerste en tweede jaar opgedane kennis. Studenten leren vanuit die grondslagen en beginselen ontwikkelingen binnen het strafproces(recht) te problematiseren. In dit verband wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen rondom de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Tevens worden in het vak de belangrijkste strafprocesrechtelijke thema’s besproken en wordt in de werkgroepen geoefend met de toepassing daarvan op concrete casus. Daarbij is uitdrukkelijk aandacht voor de verschillende rollen van procesdeelnemers in het strafproces en de wijze van formuleren van verweren en reageren dan wel beslissen op verweren vanuit die rollen.

Voor studenten die dit vak volgen in het kader van de bachelor Criminologie geldt dat dit vak deel uitmaakt van de leerlijn Recht, Beleid & Organisatie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is het verkrijgen van inzicht in de doelstellingen, dragende beginselen en systematiek van het strafprocesrecht, alsmede – aan de hand van wetgeving en jurisprudentie – het kunnen identificeren en oplossen van strafprocesrechtelijke vraagstukken zoals die zich voordoen in concrete casus vanuit verschillende rollen.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt reflecteren op de verschillende fasen in het strafproces alsmede de bij die verschillende fasen behorende en werkzame actoren vanuit het perspectief van de fundamentele beginselen en doelstellingen van het strafproces(recht).

 • U kunt actuele ontwikkelingen problematiseren door deze in verband te brengen met fundamentele beginselen en de doelstellingen van het strafproces(recht).

 • U kunt in een gemiddeld complexe casus, met gebruikmaking van wetgeving en jurisprudentie, het gebruik van toezichtbevoegdheden, opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen toetsen.

 • U kunt in een gemiddeld complexe casus de wettelijke bewijsregels toepassen en beoordelen of een klacht over de bewijsmotivering (in cassatie) kans van slagen heeft.

 • U kunt in de rol van officier van justitie in een gemiddeld complexe casus de rechtmatigheid en opportuniteit van de vervolgingsbeslissing beoordelen en reageren op door de verdediging naar voren gebrachte verweren.

 • U kunt in de rol van de verdediging in een gemiddeld complexe casus voor het strafproces relevante aspecten identificeren en naar aanleiding daarvan een verweer formuleren.

 • U kunt in de rol van rechter in een gemiddeld complexe casus gemotiveerd beslissingen nemen op de meest gangbare strafprocesrechtelijke verweren.

 • U kunt uitleggen hoe de in het onderwijs aan de orde gekomen aspecten van EVRM en EU-recht doorwerken in het Nederlandse strafproces(recht).

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 11

 • Docent: n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek en op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 11

 • Namen docenten: mr. dr. K.M. Pitcher e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek en op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof en het maken van de opdrachten uit het werkboek.

Toetsing

Tussentoets

 • Een tussentoets (van nader te bepalen duur) in een van de breekweken van het onderwijs in de vorm van een tentamen, waarbij de tot dan toe voorgeschreven stof wordt getoetst (20% van het eindcijfer).

Tentamen

 • Tentamen van 3 uur met open vragen (resultaat is 80% van het eindcijfer). Getoetst wordt alle voor het vak voorgeschreven stof.

 • Hertentamen van 3 uur met open vragen (resultaat is 100% van het eindcijfer). Getoetst wordt alle voor het vak voorgeschreven studiestof.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Keulen & Knigge, Strafprocesrecht, Kluwer, laatste druk.

 • Aanvullende artikelen die nader bekend worden gemaakt in het werkboek.

 • T. Blom, Arresten strafrecht/strafprocesrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk).
  Voor het raadplegen van voorgeschreven niet in deze bundel opgenomen jurisprudentie kan gebruik worden gemaakt van digitale catalogi.

Werkboek:
Werkboek Strafprocesrecht bachelor 3, 2021-2022

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. K.M. Pitcher

 • Werkadres: KOG kamer B3.29

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Brightspace)

 • Telefoon: 071 - 527 7529

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7529

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl