Studiegids

nl en

Bachelorscriptie: Notarieel recht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond en u minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar heeft behaald. U dient immers vergevorderd genoeg te zijn met uw bachelorvakken en studie om de thematiek en het niveau van (de scriptieonderwerpen van) dit derdejaarsvak aan te kunnen.
Tevens kan bij een (specifiek) scriptieonderwerp een bepaald vak zijn vermeld dat als bijzondere ingangseis voor het betreffende scriptieonderwerp geldt (Cf. art. 4.2 bachelor OER).

Beschrijving

U doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een juridisch onderwerp. In uw scriptie moet u er blijk van geven in staat te zijn om op basis van onderzoek van wet, literatuur, jurisprudentie en dergelijke op een analytische en kritische wijze verslag te doen van dat onderzoek en van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een rechtsgebied binnen het aan u toegewezen scriptie-onderwerp. U moet er daarnaast blijk van geven in grote mate zelfstandig een scriptie te kunnen schrijven, die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Het doel van de bachelorscriptie is het toepassen én nader aanleren van vaardigheden, zoals het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek op basis van een adequate methode, structureren, argumenteren en het leren schrijven van een wetenschappelijk artikel. Bij de bachelorscriptie is het niet of van minder groot belang welk specifiek onderwerp c.q. rechtsgebied daarbij centraal staat.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Zie ‘Beschrijving’

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt juridisch onderzoek doen;

 • U kunt een goed juridisch betoog schrijven;

 • U kunt zich een oordeel vormen en/of een beargumenteerde positie innemen en een standpunt verwoorden met kracht van argumenten.

Rooster

Het tijdschema voor de bachelorscriptie 2021-2022 staat vanaf januari 2022 gepubliceerd op de hiervoor bestaande Brightspaceomgeving.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: n.n.b.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: individuele gesprekken met scriptiebegeleider

 • Namen docenten: n.n.b.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk werk

Inleverprocedures Zie Brightspaceomgeving.

Examenstof
Geen. Zie voor de criteria voor beoordeling/becijfering van descriptie de Brightspaceomgeving.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • De ‘Leidraad voor juridische auteurs’, Deventer: Wolters Kluwer 2016. (Ook hier op internet)

Aanbevolen studiemateriaal

 • J. Renkema, Schrijfwijzer, vijfde, herziene editie, Amsterdam: Boom Uitgevers 2014.

 • Diverse artikelen en tips, geplaatst in de Brightspaceomgeving.

Aanmelden

De inschrijving van de ba-3 scriptie bestaat uit twee stappen:

 • Een algemene inschrijving. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

 • Een inschrijving op onderwerp Eind januari 2022 start de algemene inschrijving. Ongeveer een maand later vindt de inschrijving op onderwerp plaats voor hen die zich hebben aangemeld bij de algemene inschrijving.

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt medio januari 2022 geplaatst op Brightspace. Ook de handleiding bachelorscriptie 2021-2022 wordt gepubliceerd op Brightspace.

Zoals aangegeven bij ‘Beschrijving’ is het scriptieonderwerp niet of van minder belang. Mede daarom zijn de mogelijkheden voor studenten om te worden ingedeeld voor een bachelorscriptieonderwerp naar keuze beperkt. Er komt een lijst van onderwerpen die worden aangeleverd door de betrokken docenten; per onderwerp is een beperkt aantal scriptieplaatsen beschikbaar.

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. M. Michels

 • Werkadres: KOG, kamer C2.15

 • Bereikbaarheid: per mail

 • Telefoon:071 - 527 7880

 • E-mail: m.michels@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: Dagelijks van 09.00 - 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl