Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Oriëntatievak recht en economie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Economie.
Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hieraan niet deelnemen.

Beschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van economisch beleid behandeld. Het geeft een oriëntatie op de onderwerpen die in de Bachelorafstudeervariant Recht en Economie veel uitgebreider aan de orde komen. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing, individualisering en internationalisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk, inkomen, wonen en zorg staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden veranderingenhervormingen op een aantal belangrijke beleidsterreinen uitgediept. Concrete thema’s en daarbij behorende vragen zijn:

 • wat zijn de belangrijkste knelpunten op de woningmarkt, welke hervormingsopties zijn er en is de aanpak van het kabinet effectief?

 • wat zijn de hoofdlijnen van het nationale en het Europese financieel economische beleid en welke dilemma’s treden daarbij op?

 • hoe wordt de gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd en wat zijn de beleidsopties om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden?

 • wat zijn de consequenties van de vergrijzing, komt de solidariteit tussen generaties onder druk te staan, welke hervormingen worden ingezet bij AOW en pensioenen?

 • de arbeidsmarkt is fundamenteel aan het veranderen, de flexibele schil wordt steeds groter; wat zijn de effecten van belangrijke hervormingen zoals bijvoorbeeld voorgesteld door de Commissie Regulering van Werk?

 • hoe wordt het onderwijs gefinancierd, wat zijn de gevolgen van het sociaal leenstelsel en wat is het belang van permanente educatie?

(bovengenoemde thema’s zijn onder voorbehoud van ontwikkelingen in de actualiteit)

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student voor de thema’s woningmarkt, financieel-economisch beleid, gezondheidszorg, vergrijzing en pensioenen, arbeidsmarktbeleid en onderwijsbeleid:

 • Uitleggen waarom de overheid zich met deze thema’s bemoeit.

 • De belangrijkste beleidsinstrumenten beschrijven.

 • Beschrijven welke beleidsproblemen zich voordoen.

 • Vanuit economische perspectief de totstandkoming van de problemen verklaren.

 • De economische effecten van beleidsvoorstellen beoordelen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 6 weken, 2 uur per week

Werkgroepen

 • 6 weken, 2 uur per week

Responsiecollege

 • 2 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen

 • Schrijfopdrachten en participatie.

 • Nabespreking

Toetsvormen

 • Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen: (1) Schriftelijk tentamen bestaande uit zowel kennisvragen, analyses als essayvragen (70%). (2) Combinatie van het gemiddelde voor de drie korte schrijfopdrachten en participatie tijdens het werkcollege (30%).

 • Let op: Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst, mits hiervoor ten minste het cijfer 4 is behaald. Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor de schrijfopdrachten of deze niet hebben ingeleverd, krijgen de mogelijkheid deze over te doen. Het is dus niet vereist is dat zij minimaal een 4 moeten hebben gehaald. Voor zowel het schriftelijk tentamen als de schrijfopdrachten moet een voldoende worden behaald. Compensatie tussen het cijfer voor het schriftelijk tentamen en het cijfer voor de schrijfopdrachten is niet mogelijk.

 • Een voldoende deelcijfer blijft geldig gedurende het lopende collegejaar.

Tentamenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal De literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op [Brightspace]. Via deze site kunt u de literatuur downloaden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. B.L. Terpstra

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.54

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent

 • Telefoon: 31 71 527 7855

 • E-mail: B.L.Terpstra@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: 9-12 uur

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7756/ 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl