Studiegids

nl en

Inkomstenbelasting

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER).

Beschrijving

In het Mastervak Inkomstenbelasting staan onderwerpen op het terrein van de inkomstenbelasting centraal. Het vak is een direct vervolg op het bachelorvak Directe Belastingen I en hangt samen met de vakken DB II en het Mastervak Vennootschapsbelasting. Op de kennis, inzichten en vaardigheden die bij de voorgaande bachelorvakken is opgedaan op het punt van de inkomstenbelasting wordt in het mastervak voortgebouwd. De hoofdlijnen van de belangrijkste onderwerpen uit de inkomstenbelasting (totaalwinst, jaarwinst, loon uit dienstbetrekking, terbeschikkingstellingregeling, aanmerkelijk belang en box 3) worden bekend verondersteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • een verdieping van de kennis, inzichten en vaardigheden van studenten met betrekking tot de inkomstenbelasting.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud

 1. U heeft grondige kennis van en inzicht in de grondbeginselen en systematiek van de inkomstenbelasting.
 2. U heeft grondige kennis van en inzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de Wet IB 2001 (boxen) en de daarin begrepen bronnen van inkomen.
 3. U heeft inzicht in de samenhang tussen de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
 4. U heeft grondige kennis van de belastingheffing van natuurlijke personen (inkomen uit werk en woning, inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen).

Leerdoelen vaardigheden

 1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe casusposities die betrekking hebben op de inkomstenbelasting diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 2. U bent in staat om een verantwoorde en controleerbare afweging te maken over theoretische en technische vraagstukken met betrekking tot de inkomstenbelasting.
 3. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van de inkomstenbelasting.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 1.45 uur: 5

 • Namen docenten: zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college.

Werkgroepen

 • Aantal à 1.45 uur: 5

 • Namen docenten: zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college. Tevens wordt van studenten verwacht dat zij, evt. met behulp van het participantensysteem de werkgroep-opgaven hebben voorbereid.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace.

Inleverprocedures
Voor participantensysteem, zie uitleg Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Verschijnt op Brightspace.

Werkboek:

 • Verschijnt op Brightspace.

Reader:

 • Verschijnt op Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zal t.z.t. worden vermeld op Brightspace.

Aanmelden

 • Eerst inschrijven in uSis en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

 • Inschrijving voor het tentamen via uSis.

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. dr. J.P. Boer

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2e etage

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: j.p.boer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.