Studiegids

nl en

Tax Management

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal Recht (Zie ook OER).

Beschrijving

Dit vak legt de verbinding tussen de fiscaliteit van ondernemingen, de interne bedrijfseconomische huishouding van ondernemingen, en de externe omgeving van corporate finance waarmee ondernemingen te maken hebben. De interactie van de fiscaliteit met deze twee disciplines staat in dit vak centraal daar ondernemingen en hun directe stakeholders regelmatig beslissingen nemen met verrijkende consequenties voor (potentiële) belastingheffing. Niet voor niets heeft de Belastingdienst een landelijk opererend ‘Business Valuation Team’ die de zakelijkheid van waarderingen toetst, evenals grondslagen behorende bij deze beslissingen. Het is dan ook van belang dat fiscalisten de relatie begrijpen tussen strategische managementbesluiten, aandeelhouderbeslissingen en financiële vraagstukken. Ook dienen zij te begrijpen hoe disputen met de fiscus kunnen ontstaan, bijvoorbeeld over de begrippen waarde in het economisch verkeer (‘at arm’s length’) en economische waarde. In dit vak staan financieel-economische vraagstukken in de context van fiscaliteit dan ook centraal. Gedacht kan hierbij worden het verschil tussen de fiscale verkrijgingsprijs (‘step-up’) in relatie tot een (toekomstige) vervreemdingsprijs bij inbreng van buitenlandse ondernemingen, de economische waardebepaling bij overbrenging van aandelen van box 3 naar box 2 binnen de Wet Inkomstenbelasting in het licht van een (toekomstige) vervreemdingsprijs, en de fiscaal-financiële problematiek van bedrijfsoverdracht en transacties tussen gelieerde partijen of binnen de familiesfeer, inclusief de bepaling van rendementseisen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan waarderingsvraagstukken in het licht van erf- en schenkingsbelasting. Doormiddel van ‘simulatie-games’ zullen studenten in de werkgroepen ook worden uitgedaagd om fiscaal-economische disputen op te lossen en worden gerelateerde financiële analyse- en schrijfvaardigheden geoefend, i.e. het opstellen en toelichten van fiscale berekeningen. Behandelde casus zijn afkomstig uit de fiscale praktijk (‘real-life’) en actueel.

Leerdoelen

Doel van het vak: De academisch gevormde fiscalist zal in de praktijk veelvuldig in aanraking komen met financiële vraagstukken. Het vak Tax Management bereidt kandidaten hierop voor.
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
1. U heeft inzicht in bedrijfseconomische vraagstukken rondom fiscaliteit, in het bijzonder ten aanzien van de verbinding tussen de fiscaliteit, de interne bedrijfseconomische huishouding en de externe omgeving van corporate finance waarmee ondernemingen te maken hebben.
2. U heeft inzicht in het ontstaan van disputen tussen ondernemingen en aandeelhouders en de fiscus.
3. U bent in staat zelfstandig financieel-economische casuïstiek op te lossen en verschillende standpunten in te nemen ten aanzien van fiscale disputen.
4. U bent in staat bij te dragen aan het managen van financiële vraagstukken en conflicten in de context van de fiscaliteit.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal á 2 uur: 5;

 • Namen docenten: dr. M.J.R. Broekema;

 • Voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de in de planning(rooster) opgenomen literatuur of artikelen;

 • Inzet Brightspace: Onder het vak Tax Management vanaf 1 week voor aanvang eerste college.

Werkgroepen

 • Aantal á 2 uur: 5;

 • Namen docenten: dr. M.J.R. Broekema;

 • Voorbereiding studenten: Het maken van de respectievelijke opgaven uit de voorgeschreven literatuur;

 • Inzet Brightspace: Onder het vak Tax Management vanaf 1 week voor aanvang eerste college.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Voordrachten gastdocenten uit het bedrijfsleven.

 • Afhankelijk van specifieke onderwerpen tijdens de collegeperiode kunnen hoor/werkcolleges worden aangeboden.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur inclusief de actuele vakpublicaties / artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege (ook van gastdocenten) en werkgroep en verder door middel van via Brightspace verstrekte actuele artikelen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. M.J.R. Broekema;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon: 071 - 527 2727;

 • E-mail: m.j.r.broekema@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) 9.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Geen.