Studiegids

nl en

Profileringsvak: Verdieping BTW

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Afgeronde bacheloropleiding Fiscaal recht of deelname aan het accent indirecte belastingen.

Het Profileringsvak: Verdieping BTW wordt voor studenten van het accent Indirecte Belastingen aan de Universiteit van Tilburg, Maastricht University en de Vrije Universiteit) ook aangeboden in een 6 ECTS-variant. Voor informatie ga naar: www.indirecttax.nl.

Beschrijving

In het verdiepingsvak indirecte belastingen (omzetbelasting) wordt dieper ingegaan op de omzetbelasting aan het hand van het thema digitale/nieuwe economie. Dit is een onderwerp dat op internationaal niveau aandacht krijgt onder andere bij de OESO in het thema ‘Base Erosion and Profit Shifting’. Indirecte belastingen lijken daarbij beter bestand tegen de ontwikkelingen in de digitale economie en we zien dan ook een verschuiving van meer heffing via indirecte belastingen in plaats van directe belastingen. Aan de hand van verschillende onderwerpen, gaan wij tijdens de colleges in op de btw-behandeling van verschijnselen die gerelateerd zijn aan deze digitale of nieuwe economie, zoals elektronische diensten, het gebruik van digitale platforms, de ruileconomie, moderne betalingsmethodes (waaronder transacties met bitcoins) en de problematiek rondom vouchers en waardebonnen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak kent de volgende leerdoelen met betrekking tot de heffing van btw:
1. Begrijpen van het systeem van de btw en het beheersen en kunnen toepassen van de regelgeving bij het oplossen van casus;
2. Begrijpen waarom in Europees verband is gekozen voor het btw-stelsel en begrijpen van de gevolgen van deze keuze. Verkrijgen van inzicht in de voor- en nadelen van dit stelsel en van andere stelsels van heffing van omzetbelasting;
3. Inzicht hebben in de wijze waarop de Europese richtlijnen met betrekking tot de btw in de nationale regelgeving zijn geïmplementeerd.

 • In de cursus wordt getraind op schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Naast het inleveren van de uitwerkingen van de casus en het schrijven van een paper wordt studenten tijdens de werkgroepen gevraagd hun standpunt mondeling toe te lichten.

 • Met name in de hoorcolleges word(t)(en) steeds één of enkele conclusies en arrest(en) uitgebreid behandeld. Jurisprudentie en artikelen worden niet in een reader aangeboden, maar moeten zelf worden opgezocht. Van het zelf opzoeken van literatuur gaat een leereffect uit. Voor het behalen van het creditpunt binnen het participantensysteem (alleen voor studenten fiscaal recht en studenten die het accent indirecte belastingen volgen), moet de opgezochte literatuur kunnen worden getoond.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud:
1. U heeft inzicht in de wijze waarop de Europese BTW-richtlijnen en Verordeningen met betrekking tot de BTW in de nationale regelgeving zijn geïmplementeerd en de gevolgen daarvan.
2. U heeft inzicht in het systeem van heffing van BTW ten aanzien van internationale dienstverlening, alsmede de wijze waarop Europese jurisprudentie hier op van invloed kan zijn.
3. U heeft inzicht in het systeem van de heffing van BTW ten aanzien van de levering van goederen bij e-commerce, alsmede de door de Europese Commissie voorgestelde BTW-behandeling.
4. U bent bekend met nieuwe betalingsvormen en de mogelijke BTW-consequenties die daaraan verbonden zijn.
5. U heeft inzicht in het systeem van heffing van BTW ten aanzien van vouchers en kortingskaarten.

Leerdoelen vaardigheden:
1. Over de in de colleges aan de orde gekomen onderwerpen kunt u uit zowel nationale als Europese arresten als conclusies de relevante fiscale problematiek destilleren en daarbij aangeven welke rechtsvragen aan de orde zijn, wat het belang van die rechtsvragen is en hoe de rechter tot zijn oordeel is gekomen. Tevens moet u die arresten en conclusies kunnen plaatsen in het licht van de regelgeving en de bedoeling daarvan en ten opzichte van eerdere jurisprudentie.
2. U kunt gericht en open zelfstandig jurisprudentie en literatuur opzoeken en vinden;
3. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de BTW en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
4. U kunt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dat resulteert in een wetenschappelijke annotatie en een opinie.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 1.45 uur: 5

 • Namen docenten: informatie docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De vóór aanvang van het hoorcollege te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gebruikt.

Werkgroepen

 • Aantal à 1.45 uur: 5

 • Namen docenten: informatie docenten volgt later

 • Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Introductiecollege schrijfopdracht à 1 uur

 • Responsiecollege à 2 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (50% in 5-puntsvariant en 40% in 6-puntsvariant)

 • Fiscale opinie (50% in 5-puntsvariant en 40% in 6-puntsvariant)

 • Wetenschappelijke annotatie (alleen in de 6-puntsvariant, 20%)

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor bonuspuntensysteem.

 • Het is mogelijk om een onvoldoende op een onderdeel te compenseren met een voldoende op een ander onderdeel. Deelcijfers zijn alleen geldig gedurende het betreffende collegejaar. Het is dus niet mogelijk om een deelcijfer mee te nemen naar het volgende collegejaar. Nadere informatie over herkansingen vindt u in de reader-course guide en/of op Brightspace.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Omzetbelasting, Auteurs: Van Hilten en van Kesteren, Drukker: Kluwer 2020
ISBN 9789013152166, Prijs € 88,00 (inclusief btw, zonder studieboekenkorting).

BTW en e-commerce, Fiscale Fed Brochure: Auteurs: Mr. J.H.M. Heezen, Prof. mr. Dr. M.M.W.D. Merkx en Mr. P.G.J. Schrijver, Kluwer 2021, ISBN 9789013163582. Prijs € 54,95(inclusief btw, zonder studieboekenkorting)

Reader:
Kan worden gedownload via Brightspace

Aanmelden

 • Eerst inschrijven in uSis. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst. Daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

 • Inschrijving voor het tentamen via uSis.

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. L.L.C. Blom, AA.

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: l.l.c.blom@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscaal en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.