Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het strafrecht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In het mastervak ‘Rechtstheorie van het strafrecht’ reflecteren we met behulp van de filosofie van Hannah Ahrendt op de grondslagen van het moderne strafrecht. Aan de hand van Eichmann in Jerusalem gaan we het in de eerste plaats hebben over het rechtssubject (de verdachte) dat door het strafrecht wordt verondersteld en vervolgens de functie van de strafrechtelijke procedure waar de verdachte aan wordt onderworpen. Daarna zal aandacht worden besteed aan de context waarin strafvordering plaatsvindt: de democratische rechtsstaat. Er zal een week worden besteed aan het strafrechtelijk bewijsrecht, interpretatie van de rechtsregels, de kwalificatie van de feiten en de uiteindelijke beslissing. In de vijfde en laatste week komt het internationale strafrecht aan de orde.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is dat de studenten aan het einde van de cursus de (huidige) strafrechtspraktijk kritisch moeten kunnen beschouwen in het licht van de onderliggende principes en idealen van het moderne (straf)recht en tevens dienen ze in staat te zijn om daarover een samenhangend betoog te schrijven.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Aan het einde van de cursus zijn de studenten in staat de (huidige) strafrechtspraktijk kritisch te beschouwen in het licht van de onderliggende principes en idealen van het moderne (straf)recht.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: 2 × 2 uur per week een combinatie van hoor- en werkcollege gedurende vijf weken

 • Docent(en): mr. dr. Arie-Jan Kwak

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Werkstuk/paper (50%) en take home tentamen (50%).

 • Het eindcijfer is het resultaat van de beoordeling van de eindpaper en het take home tentamen. Voor degenen die hun paper niet binnen de vastgestelde termijn inleveren, dan wel een onvoldoende hiervoor behalen, bestaat een herkansingsmogelijkheid. In het eerste geval wordt met de docent een afspraak gemaakt en een inlevertermijn bepaald om over een van de vastgestelde onderwerpen het paper te schrijven. In het tweede geval dient de student het paper te herschrijven en het door de docent aangebrachte commentaar te verwerken waarbij de herziene versie binnen twee weken na teruggave van het oorspronkelijke paper dient te worden ingeleverd.

 • Bij een onvoldoende eindcijfer komt u in aanmerking voor het herkansen van (het) toetsonderd(e)el(en) waarvoor u een onvoldoende deelcijfer heeft behaald. Een voldoende deelcijfer voor het werkstuk blijft geldig één collegejaar volgend op het collegejaar waarin het voldoende deelcijfer is behaald. Een voldoende deelcijfer voor het mondeling tentamen is alleen geldig gedurende het lopende collegejaar.

Inleverprocedures
De paper dient vóór een daarvoor gestelde deadline (na het einde van het onderwijs) te worden ingediend.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens het gecombineerde hoor- en werkcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Baehr, P. (ed.), The Portable Hannah Arendt, London: Penguin Books 2003.

 • Strawson, P.F., Freedom and Resentment, Abingdon: Taylor & Francis Ltd 2008.

 • Verdere literatuur zal op Brightspace bekend worden gemaakt.

Werkboek:
Geen

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

Aanmelden voor het tentamen via USIS is niet noodzakelijk.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. Arie-Jan Kwak

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.29

 • Bereikbaarheid: maandag 16.00 - 17.00 uur

 • Telefoon: 071 - 527 89 50

 • E-mail: a.j.kwak@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.00 - 16.30 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl