Studiegids

nl en

Economie in Hoofdlijnen voor minor Economie en Beleid (DH)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en leren studenten praktische waarde door toepassing ervan in een beleidsanalyse waarbij effectief beleid moet worden geformuleerd. Voorbeelden van vragen die aan de orde komen:

 • Wanneer werken markten goed en wanneer niet? Wat is marktfalen en wat is overheidsfalen?

 • Welke nadelen hebben prijsafspraken tussen producenten en wat kan de overheid daar aan doen?

 • Waarom wordt van sommige goederen minder gevraagd bij meer inkomen?

 • Wat zijn de implicaties van verschillende marktvormen op de totstandkoming van consumentenprijzen?

 • Waardoor wordt een recessie veroorzaakt en kan de overheid middels begrotingsbeleid recessies bestrijden?

 • Wat is economische groei en hoe kan de overheid die bevorderen?

 • Waarom is het nadelig voor de welvaart om de internationale handel te belemmeren en waarom doen overheden dat toch vaak juist wel?

 • Waarom zijn zowel inflatie als deflatie gevaarlijk, en hoe kan een centrale bank deze verschijnselen voorkomen?

Leerdoelen

Doel van het vak:

Na afloop van de cursus:

 • Kan de student de kernbegrippen van de economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • Begrijpt de student de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling.

 • Is de student in staat een simpele economische analyse te maken en effectieve beleidsaanbevelingen formuleren.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je hier.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. K. Fairley en dr. M.M.F. Collewet

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het doornemen van de opgegeven literatuur volgens het rooster in de Syllabus en op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. Kim Fairley en dr. M.M.F. Collewet

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van de opgaven volgens het rooster in de Syllabus en op Brightspace.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een paper waarin een beleidsanalyse wordt gemaakt en waarin wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen worden gedaan (20% van het eindcijfer).

 • Een schriftelijk tentamen met open/essayvragen (80% van het eindcijfer).

Een onvoldoende voor het schriftelijk tentamen geeft recht op een herkansing. Het cijfer voor de herkansing weegt even zwaar (80%), het behaalde deelcijfer (20%) blijft staan (en behoudt zijn geldigheid tijdens het huidige collegejaar). Het deelcijfer (20%) kan niet herkanst worden. Een onvoldoende voor het deelcijfer (20%) kan wel gecompenseerd worden door het tentamen, andersom is dit niet het geval.

Inleverprocedures
Het moment en de manier van inleveren worden op Brightspace nader bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2019), Essentials of Economics, 4e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-1-260-08466-5).

 • Additionele literatuur verkrijgbaar in de online werkomgeving

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. K. Fairley

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 2.07

 • Openingstijden: 9-12 uur

 • Telefoon secretariaat: +31 71 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.