Studiegids

nl en

Telecommunicatierecht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Of het nu gaat om een mobiel abonnement van een consument met een aanbieder van mobiele telefonie, of de afspraken tussen aanbieders als KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile, dan wel radiospectrumvergunningen, netneutraliteit of aftappen van internetverkeer voor opsporingsdoeleinden, iedereen heeft direct of indirect te maken met telecommunicatieregulering.

Dit keuzevak wordt verzorgd door docenten die ieder meer dan tien jaar als bedrijfsjurist of advocaat werkzaam zijn in de internet- en telecomsector. Aan de hand van hun praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de bedrijfsmodellen waarvan telecom en internetaanbieders gebruik maken en wat daarbij de betekenis is van de telecommunicatiewetgeving. Gedacht kan worden aan rechtsvragen als:

 • Welke drempels gelden er voor toetreding tot de telecommunicatiemarkt?

 • Hoe wordt de aanleg van hoogwaardige telecommunicatienetwerken (zoals glasvezel, 5G) gestimuleerd?

 • Welke ex ante-verplichtingen gelden er voor ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht?

 • Welke rechten hebben abonnees als hun mobiele aanbieder contractvoorwaarden eenzijdig aanpast? Onder welke voorwaarden mogen mobiele abonnees hun telefoonnummer meenemen naar een nieuwe aanbieder?

 • Hoe zit het met de veiling van radiospectrumvergunningen?

 • Wat is «netneutraliteit» en wat is «dataretentie»?

 • Wat kan met locatiegegevens?

 • Mag internetverkeer worden afgetapt voor opsporingsdoeleinden?

Het telecommunicatierecht is een sectorspecifiek economisch rechtsgebied waarvan geen kennis wordt opgedaan in de kernvakken. Tegelijkertijd heeft dit meta-juridische vak raakvlakken met het bestuursrecht, het (Europese) mededingingsrecht, het civiele recht en het strafrecht; het geeft daarvan een concrete marktgerichte toepassing. Het keuzevak geeft een overzicht van het rechtsgebied en van de achtergrond en toepassing daarvan. Verder dient elke deelnemer zich te verdiepen in één (zelf te kiezen) onderdeel door het schrijven van een korte paper.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak

 • Het benoemen van de uitgangspunten van het telecommunicatierecht en het beschrijven van de belangrijkste onderdelen van de telecommunicatieregulering (de regulering van markttoegang, marktordening en marktgedrag, eindgebruikersbelangen, maatschappelijke belangen);

 • Het duiden van de plaats van het telecommunicatierecht in het Internationale, Europese en Nederlandse recht;

 • Het uitleggen van de technologische beginselen in het telecommunicatierecht;

 • Het vertalen van de regulering van de telecommunicatiemarkt naar de bedrijfsmodellen en de positie van ondernemingen in de telecommunicatiesector;

 • Het toepassen van het telecommunicatierecht op concrete praktijksituaties (casusposities);

 • Het beoordelen van een (al dan niet zelf geformuleerde) probleemstelling uit het telecommunicatierecht, het structuren van het toepasselijke regelgevend kader en beargumenteren van een conclusie.

  Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Een algemene kennis van dit onderdeel van het economisch recht en de wijze waarop Europese regulering daarop invloed uitoefent, alsmede de vaardigheid om in kort tijdsbestek op een onderdeel van dat terrein een kort eigen onderzoek uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Interactieve Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Docent(en): Dhr Prof. mr.dr. S.J.H. Gijrath, Mw. Prof. mr. dr. G.P. van Duijvenvoorde, Dhr Prof.mr.dr. G.J. Zwenne en enkele gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Raadpleging van per college voorgeschreven stof.

 • Interactieve hoorcolleges waarvoor aanwezigheid verplicht is en inschrijving vereist (in uSis zijn de hoorcolleges daarom opgenomen als werkgroep).

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Docent: Mw. Prof. mr. dr. G.P. van Duijvenvoorde

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering specifiek opgegeven stof (voornamelijk rechtspraak) en voorbereiding casus.

De werkgroep geldt tevens als tentamentraining.

Inschrijving en deelname aan de hoorcolleges en werkgroepen is verplicht. Het is toegestaan om, na goedkeuring van de coördinator, maximaal 2 bijeenkomsten te verzuimen (minimaal 80% aanwezigheid). Stuur hiervoor een mail naar elaw@law.leidenuniv.nl. Studenten die vaker afwezig zijn, worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en hertentamen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets: Schriftelijk (of mondeling) tentamen 50%;

 • Deeltoets: Paper 50%.

Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de cijfers voor Eindtoets (tentamen) en Deeltoets (paper). Voor zowel de Eindtoets als de Deeltoets moet minstens een voldoende zijn behaald. Eventuele voldoende deelcijfers vervallen aan het einde van het studiejaar voor studenten die het vak dan nog niet hebben behaald. Bij een gering aantal deelnemers zal het (her)tentamen mondeling worden afgenomen.

Inleverprocedures
Inlevering paper op het aangegeven tijdstip bij de coördinator van het keuzevak.

Examenstof
Tot de examenstof behoort het verplichte studiemateriaal (de verplichte literatuur en de readers) en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege, de werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: : Mw. Prof. mr. dr. G.P. van Duijvenvoorde

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: per email

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

geen.