Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 1

Vak
2021-2022

Beschrijving

De Lijn Beroepsvorming (LBV) is een longitudinale onderwijsvorm, waarin competentieontwikkeling in de rollen Medisch Expert, Communicator en Beroepsbeoefenaar centraal staat. De LBV loopt parallel met het blokonderwijs en is daar waar mogelijk inhoudelijk afgestemd op het parallel lopende blok. Voor een deel is het onderwijs van de LBV geïntegreerd met blokonderwijs of met ander lijnonderwijs.
In het eerste jaar bestaat de LBV uit Patiënt Demonstratie Colleges, verschillende practica (Anatomie in Vivo, Basic Life Support en neurologisch onderzoek), een Docentcoach (DC) traject (8 groepsbijeenkomsten en 2 individuele gesprekken), diverse observatieopdrachten (feedback), reflectieopdrachten en studieopdrachten.
Tijdens het Docentcoachtraject worden studenten begeleid door hun Docentcoach in groepsverband, en hebben ze twee keer per jaar een individueel gesprek met hun docentcoach met wie zij hun studievoortgang, motivatie en ontwikkeling in de verschillende competenties bespreken. De docentcoach ondersteunt en stimuleert de studenten – zowel individueel als in werkgroepverband – in hun persoonlijke ontwikkeling waaronder die in de verschillende CanMed rollen.
Studenten houden voor zichzelf een e-portfolio bij met als doel hun ontwikkeling in de verschillende rollen overzichtelijk, inzichtelijk en bespreekbaar te maken, voor hunzelf en voor de docentcoach.

Leerdoelen

Medisch Deskundige
1. De student analyseert verschillende medische klachten/vraagstukken, te weten, obesitas, hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid, opgezette lymfeklieren, wegraking, kortademigheid, rugpijn, pijn op de borst, slikklachten en de patientdemonstraties met behulp van anatomische, fysiologische en epidemiologische kennis en stelt door middel van klinisch redeneren bij een papieren casus een differentiaal diagnose op, op basis van:

 • Epidemiologie (o.m. prevalenie/incidentie), geslacht en leeftijd, ernst van mogelijke aandoening

 • gegevens uit anamnese, lichamelijk en/of aanvullend onderzoek

 • contextinformatie

 1. De student integreert opgedane kennis uit de parallel lopende blokken en lijnen in het onderwijs van de Lijn Beroepsvorming jaar 1 (alle competenties en in het bijzonder beroepsbeoefenaar).
 2. De student legt uit welke verschillende diagnostische en klinisch-redeneer strategieën in gegeven contexten door artsen gehanteerd worden en verwoordt de voor- en nadelen van een gehanteerde strategie bij een gegeven casus.
 3. De student onderzoekt en identificeert bij medestudenten de verschillende anatomische structuren in het hoofd-hals gebied (DC-2 LO hoofd-hals/lymfeklieren, PR Anatomie in Vivo)
 4. De student verricht basaal neurologisch onderzoek: testen van hersenzenuwen, perifere reflexen, coördinatie, sensibiliteit en kracht .
 5. De student kan basic life support toepassen en eerste hulp bij ongelukken bieden.

Communicator
7. De student kan vanuit het Calgary Cambridge model onderbouwen hoe een medisch consult gevoerd moet worden (o.m. doelen, fasen, inhoud) en welke (gespreks)vaardigheden daarbij vereist zijn. (Communicator, Beroepsbeoefenaar).
8. De student toont in gesimuleerde beroepssituaties (zoals rollenspellen en interviews) de benodigde “Calgary Cambridge” consult- en gesprekvaardigheden: 1. Openen gesprek/consult, 2. Informatie inwinnen vanuit biomedisch en patiëntperspectief, 3. Structuur bieden, 4. Opbouwen van de relatie, 5. Afsluiting van het consult. (Communicator, Beroepsbeoefenaar)
9. De student toont, met behulp van eigen video-consultopnames, verzamelde peer-feedback en reflectie daarop, zijn/haar ontwikkeling aan op het gebied van consultvoering (medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar).
10. De student formuleert bij een geschreven casus effectieve vragen behorend bij de verschillende (Calgary-Cambridge) onderdelen in een medisch consult, zoals het verkrijgen van relevante informatie over de klacht vanuit patiënt perspectief (SCEGS) en biomedisch perspectief (o.m. 7 dimensies, tractus) Effectief in dit kader betekent: inhoudelijk relevante vragen en een vraagvorm die uitnodigt tot het verkrijgen van de gewenste informatie. (Medisch expert en communicator).

Beroepsbeoefenaar
11. De student kan uitleggen hoe verschillende fasen van een ontwikkelcyclus (zelfreflectie) bijdragen aan de eigen ontwikkeling.
12. De student geeft sturing aan zijn/haar eigen leerproces (ontwikkelcyclus) en legt over de voortgang verantwoording af aan zijn/haar docentcoach tijdens het docentcoach-traject en in zijn/haar e-portfolio.
13. De student is in staat mondeling en schriftelijk te reflecteren op opgedane ervaringen, evalueert in hoeverre gestelde en/of eigen (leer)doelen bereikt zijn en onderzoekt op welke manier eigen motivatie, gevoelens, gedrag en gedachten hierop van invloed zijn geweest (Ijsbergmodel). De student bereikt daardoor een realistisch beeld van zichzelf.
14. De student is in staat zich te verplaatsen in de rol van een patiënt en geeft hiervan blijk in een t.b.v. het rollenspel geschreven patiëntencasus, de gespeelde rol, en tijdens het delen van ervaringen tijdens het Docentcoach-traject.
15. De student past de feedback regels toe bij het geven en ontvangen van feedback (samenwerker, beroepsbeoefenaar) en gebruikt de feedback in zijn/haar eigen ontwikkelcyclus.
16. De student toont respectvol en effectief gedrag in relatie tot omgaan met zichzelf, de ander (de patiënt, zijn medestudent, docent, begeleider) en zijn/haar taken.
17. De student kan zijn/haar eigen sterke kanten uitleggen en zijn/haar valkuilen in relatie tot zijn/haar toekomstige beroepsuitoefening als arts.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Patiënt Demonstratie Colleges, Docentcoach-traject (werkgroepen en individuele gesprekken), studie-, observatie-, feedback-, consultvoerings- en reflectieopdrachten, opinievorming, rollenspellen, anatomie in vivo, verrichten van neurologisch onderzoek.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.
De hierboven gepubliceerde contacturen betreffen het werkgroep-onderwijs van het docentcoach traject, de practica, de individuele docentcoachgesprekken, en de Patiënt Demonstratie Colleges, inclusief alle daarbij behorende opdrachten.

Toetsing

De competenties en leerdoelen behorend bij de Lijn BV worden op verschillende manieren getoetst, namelijk met/door:

 • portfolio-opdrachten,

 • 7 entreetoetsvragen tijdens DC2-DC8 (totaal 1 punt (=10%) van het eindcijfer),

 • een schriftelijke eindtoets (90% eindcijfer),

 • de docentcoach tijdens werkgroepen, en tijdens het individuele DC-gesprek.

Een uitgebreidere beschrijving van alle toetsonderdelen en het toetsplan, alsook informatie over nabespreking en inzage staat op Brightspace.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuurlijst

 • Informatie op Brightspace, behorend bij LBV jaar 1 (volledige literatuurlijst)

 • Verslagen Patiënt Demonstratie Colleges en bijbehorende PowerPoint presentaties, literatuur/ website verwijzingen.

 • Rutten, GEHM, e.a.. Het geneeskundig proces. 7e herziene druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2019

 • Silverman, J e.a.. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. 3e druk. Boom uitgevers, Amsterdam, 2014

 • De Jongh TOH, Buis J, et al. Fysische diagnostiek. 2e herziene druk. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten,

 • De Jongh TOH, Schijf V et al.. Leerboek anamnese. 2e herzine druk. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2014

 • De Jongh TOH, de Vries H, Grundmeijer HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. 4e druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2016

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van een studieplan. Zie de Brightspace module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

LBV1@lumc.nl

Opmerkingen