Studiegids

nl en

Vraagstukken Buik

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Beschrijving

In het blok komen de meest voorkomende aandoeningen van de inwendige organen van de buik en het kleine bekken aan de orde. De inhoud (en het onderwijs) is geheel georganiseerd rondom casus die zijn gegroepeerd naar klinische presentatie, dit wil zeggen in groepen met verwante klachten en symptomen zoals ‘acute diarree’. Deze klinische presentaties zijn ingedeeld in een aantal thema’s die in de loop van het blok aan bod komen, zoals “zwelling van de buik en genitalia externa”, “icterus”, “maagklachten”, “bloedverlies”, “acute buikpijn” en “chronische buikpijn en veranderde defaecatie”. Via dissectie- en computerpractica raakt de student vertrouwd met anatomie, farmacologie en beeldvormende technieken uit de radiologie en endoscopie. Het klinisch redeneren en differentiaal diagnostisch denken wordt geoefend en toegepast aan de hand van een bij iedere klinische presentatie behorend ‘schema van klinisch denken en handelen’. Vervolgens wordt een behandelingsplan opgesteld, gebaseerd en beargumenteerd op basis van gegevens vanuit de pathofysiologie, klinische epidemiologie en farmacologie. Tot slot wordt stil gestaan bij het effect van de aandoening of ziekte op het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving en wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de geneeskunde.

Het klinisch leren denken en redeneren staat centraal in dit onderwijs, daarom zijn er veel praktijkgerichte onderwijsvormen zoals live operaties, patiëntdemonstraties, casus gerichte quizzes en een patient journey.

Leerdoelen

 1. De student verklaart ziekteverschijnselen (klachten, symptomen en bevindingen) en ziekten binnen vraagstukken met betrekking tot het spijsverteringskanaal, de buik en het kleine bekken vanuit anatomie, ziektemechanismen, pathologie en (patho)fysiologie.
 2. De student is in staat een symptoom of symptoomcomplex betreffende de organen van het spijsverteringskanaal, buik en kleine bekken te herleiden tot een klinisch probleem en een daarbij behorende differentiaal diagnose op te stellen, daarbij rekening houdend met etiologie, pathogenese en klinisch epidemiologische gegevens.
 3. De student is in staat bevindingen bij fysische diagnostiek en laboratoriumuitslagen te interpreteren en deze te betrekken bij het opstellen van een differentiaal diagnose.
 4. De student bepaalt bij een patiëntencasus welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is om diagnosen uit de differentiaal diagnose te ondersteunen of uit te sluiten en kan deze keuze toelichten.
 5. De student is in staat bevindingen van aanvullend onderzoek (inclusief biopten) te interpreteren en op basis van de uitslagen van deze onderzoeken te komen tot een waarschijnlijkheidsdiagnose.
 6. De student stelt, op basis van pathofysiologie en klinische epidemiologische gegevens, een behandelplan op en is in staat dit te werken volgens de 6step-methode.
 7. De student beschrijft de gevolgen van de ziekten van spijsverteringskanaal, buik en kleine bekken en de behandeling hiervan voor de patiënt en zijn omgeving en geeft aan welke acties de patiënt zelf en de zorg verleners kunnen ondernemen om de kwaliteit van leven optimaal te houden.
 8. De student kan het behandelplan voor de aandoeningen die in dit blok aan de orde komen onderbouwen met bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur ter voorbereiding op het bedrijven van Evidence Based Medicine. (LIJN AWV JAAR 2)
 9. De student past in een papieren casus epidemiologische kennis op patiëntenniveau en op groepsniveau toe.
 10. De student geeft aan hoe gezondheid en ziekte worden beïnvloed door gender, leeftijd, etnische diversiteit en multiculturaliteit (interactie zorgvrager en zorgverlener, rol van de familie, informatieoverdracht).
 11. De student herkent determinanten van gezondheid (genetische/etnische/biologische, gedragsmatige/culturele/levensbeschouwelijke en omgevingsfactoren waaronder maatschappelijke, sociaal economische en klimaatfactoren) in een papieren casus.
 12. De student traint praktische vaardigheden zoals het verrichten van een anamnese, vormt zich op basis van patiëntencontacten een indruk van de betekenis van bepaalde klachten voor de patiënt en krijgt inzicht in zijn sterke en minder sterke punten op het gebied van professioneel gedrag.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, practica, responsiecolleges, zelfstudieopdrachten, werkcolleges, live operaties, patiëntdemonstraties.

In dit blok wordt een actieve houding van de studenten verwacht. Dat betekent dat voor veel van de onderwijsvormen voorbereiding noodzakelijk is, zoals het bekijken van een video en beantwoorden van vragen of het volgen van een e-learning. Dit wordt van tevoren aangegeven via Brightspace.

Toetsing en weging

De toetsing zal plaatsvinden middels een tussentijdse toets bestaande uit meerkeuzevragen, en een eindtoets die bestaat uit meerkeuzevragen, extended matching vragen, CIP en open vragen.

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Literatuurlijst

Er verschijnt een blokboek Vraagstukken Buik waarin gedetailleerde informatie over de cursus alsmede schema’s en tabellen, zelfstudie-opdrachten etc. te vinden zijn. Ook verschijnt er een gedetailleerde handleiding bij het dissectiepracticum. De verplichte literatuur zal eveneens in het blokboek worden opgenomen.

Inschrijven

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Brightspace course ‘Bachelor Geneeskunde’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Voor meer informatie over het blok kunt u contact opnemen met het Stafsecretariaat maag-darm-leverziekten (e-mail: secretariaat.mdlz@lumc.nl) of via het e-mail adres vraagstukkenbuik@lumc.nl

Opmerkingen